آگهی مناقصه عمومی يک مرحله‌ای شماره  17/95

دستگاه مناقصه‌گزار

شرکت مخابرات ايران - منطقه اردبيل

موضوع مناقصه

نگهداری، نظارت و مراقبت از شبکه فیبرنوری TX(خاکی، هوایی و کانالی) در سطح استان اردبیل

تضمين شرکت درمناقصه

پيشنهاد دهندگان بايستی تضمينی به مبلغ 191،000،000 ريال به صورت ضمانتنامه بانکی يا چک بانکی رمز دار(چک تضمين شده) تهيه و تسليم و يا نقداً به حساب شماره1660260232(با کد شناسه1000080613142 ) نزد بانك ملت شعبه مرکزی اردبيل واريز و فيش آنرا ارائه نمايند.

ضمنا به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از ميزان مقرر، چک شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت  فروش اسنادمناقصه

پس از چاپ آگهی به مدت 5 روز کاری شرکت

آخرين مهلت تحويل مدارک و اسناد مناقصه

7 روز کاری شرکت پس از آخرين مهلت فروش اسناد مناقصه

چگونگی و محل دريافت اسناد مناقصه

اشخاص حقوقی با ارائه فيش واريزی به مبلغ 50،000ريال به حساب 1660260232 (با کد شناسه1000080119120 ) نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبيل به اداره پشتيبانی و تدارکاتواقع در اردبيل خ جمهوری اسلامی ميدان مخابرات ساختمان مخابرات استان- طبقه دوم مراجعه و اسناد را دريافت نمايند ويا با واريز مبلغ 10،000 ريال به حساب فوق در مهلت مقرر از طريق اينترنت به سايت اين شرکت به آدرس www. ardabil-tci.ir مراجعه واسناد را دريافت دارند و جهت اطلاع از آخرين تغييرات احتمالی در اسناد مناقصه بايستی تا پايان مهلت تحويل پيشنهادات به سايت مذکور مراجعه نمايند.

 درضمن به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد لاک و مهر و پيشنهادهائی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

محل تحويل پيشنهادات

اردبيل خ جمهوری اسلامی ميدان مخابرات ساختمان مخابرات استان طبقه همکف -دبيرخانه

شماره تلفن تماس و دورنگار

33363588-045

33363555-045

- بازگشائی پاکتها دومين روز کاری شرکت پس از اتمام مهلت تحويل مدارک و اسناد رأس ساعت 10 صبح در دفتر رييس اداره پشتيبانیوتدارکات انجام خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

مخابرات منطقه اردبيل


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد