فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

(واگذاری خدمات نگهبانی)

نوبت دوم

شركت آب منطقه‌اي يزد در نظردارد مناقصه عمومی «واگذاری خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی اموال و تاسیسات شرکت» به شماره 200951074000016 را از

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نامه در

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار در سامانه تاریخ 95.10.22 می‌باشد.

اطلاعات فراخوان:

1-گواهی صلاحیت: شرکت‌های دارای صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کد صلاحیت خدمات عمومی یا مرکز انتظام ناجا که صلاحیت آنها از طرف دفتر 

حراست وزارت نیرو تایید گردیده است.

2-برآورد هزینه اجرای کار: 17.680.800.000 ریال

3-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 884.100.000 ریال

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 95.10.27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 95.11.09

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 95.11.10

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف: آدرس یزد- بلوار دانشجو، مجتمع ادارات، شرکت آب

منطقه‌ای یزد، دبیرخانه حراست و امور محرمانه، تلفن: 38258020-035

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 027313131

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

گروه قراردادهای شرکت


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد