فراخوان مناقصه

عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی  شماره  007/97/1

نوبت اول

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی خاص) به عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه : انجام عملیات ایاب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبت کار شرکت پتروشیمی اروند به مدت یک سال.

2- نحوه و محل  توزیع اسناد مناقصه : اسناد مناقصه همزمان به همراه اوراق ارزیابی کیفی از تاریخ 25/07/1397 لغایت پایان وقت اداری 05/08/1397 به متقاضیان طبق شرایط مندرج در بند(( 5 )) ، به نشانی استان خوزستان - شهرستان بندر ماهشهرمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 3 - شرکت پتروشیمی اروند ارائه می‌گردد.

3-میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 1.000.000.000ریال بصورت (ضمانت‌نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره  حساب 6094200030 نزد بانک تجارت شعبه شرکت پتروشیمی اروند.)

4-مبلغ خرید اسناد مناقصه: بابت خرید اسناد مناقصه مبلغ 1.000.000 ريال به شماره حساب مندرج در بند(3) واریز و اصل فیش به امور حقوقی و پیمانها تحویل می‌گردد.

5- شرایط لازم و مدارک مورد نیاز جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه :

·  ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق (اساسنامه، کد اقتصادی، شناسه ملی، آگهی تاسیس و کلیه آگهی‌های تصمیمات / تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی تاکنون.)

·  ارائه برگ نمایندگی (معرفی نامه )

 6- معیارهای ارزیابی کیفی  و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

7- مبلغ برآوردی مناقصه : مبلغ برآوردی مناقصه در جلسه توجیهی به مناقصه گران اعلام می‌گردد.

8-زمان جلسه توجیهی : جلسه توجیهی در تاریخ 09/08/1397 برگزار می‌گردد.

9-زمان تحویل پاکات مناقصه : زمان تحویل پاکت ارزیابی کیفی، پاکات (الف ، ب ، ج) و  پاکت مربوط به حراست، تا پایان وقت اداری مورخ  19/08/1397 می‌باشد.

10- گشایش پاکات : از مناقصه‌گرانی که حداقل امتیاز لازم را از کمیته فنی بازرگانی کسب نمایند جهت گشایش پاکات دعـوت بعمـل می‌آید.

11- مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می‌باشد.

·        متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن‌های - 06152126470 -06152126472 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir ملاحظه نمایند. 

                                                     تفکر   توکل   تلاش                                      

روابط عمومی شركت پتروشيمي اروند


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد