آگهی مناقصه عمومی

(نوبت اول)

  شهرداری بندر نخل تقی در نظر دارد اجرای پروژه ی ذیل را از محل اعتبارات داخلی و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 1 ) موقعیت : استان بوشهر، شهرستان عسلویه، شهر نخل تقی

2 ) موضوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

نوع مناقصه

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

 

 

برآورد اولیه  (ریال )

 

مدت زمان اجرای کار

 

رشته و رتبه

مبلغ سپرده شرکت

در مناقصه (ریال)

 

ساعت و تاریخ تحویل پاکات

 

ساعت و تاریخ بازگشائی پاکات

عمومی یک مرحله‌ای

 

973

احداث مخزن بتنی با ظرفیت 1000 متر مکعب

3.213.116.660 ریال

2 ماه

 

ابنیه سال 97

رتبه 5

161.000.000 ریال

پایان وقت اداری

روز دوشنبه

05/09/97

 

ساعت 9

روز سه‌شنبه

06/09/97

3) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حسابجاری سيبا 0105962348001 نزد بانک ملی شعبه نخل تقی بنام شهرداری نخل تقی به شرح جدول فوق.

4) گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، کپی اساسنامه شرکت وآگهی تاسیس و آخرین تغییرات حاصله در آن، داشتن توان مالی و ارائه سوابق کارهای قبلی درزمینه مورد نظر از موارد الزامی شرکتها و پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه می‌باشد.

5) محل فروش اوراق مناقصه : استان بوشهر، شهرستان عسلویه، شهر نخل تقی، امور قراردادهای شهرداری بندر نخل تقی

6) زمان فروش اوراق مناقصه : از ساعت 8 صبح مورخ 20/8/97 لغایت پایان وقت اداری مورخ 30/8/97

7) قيمت اسناد مناقصه : قيمت اسناد مبلغ  500.000 ریال می‌باشد که می‌بایست از واحد درآمد رسید اخذ گردد .  

8) برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

9) اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماينده آن شركت با ارائه معرفي‌نامه معتبر تحويل خواهد شد و حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد می‌باشد.

10) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. لازم به ذكر است كه شركت در مناقصه، حقي را براي مناقصه گران به وجود نياورده و شهرداری نخل تقي در رد یا قبول هر يك از پیشنهادات واصله مختار است. همچنين هزینه نشر آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد. 

انتشار نوبت اول : 15/8/97

انتشار نوبت دوم : 22/8/97   

روابط عمومی شهرداری بندر نخل تقی


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد