آگهی مناقصه عمومی

شماره س-ش-1-8/97

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان بم در نظر دارد خرید خدمات مراقبت‌های اولیه سلامت در مناطق شهری بم را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال از تاریخ 01/09/97 لغایت 30/08/98 به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید برای دریافت اسناد شرکت در مناقصه به آدرس اینترنتی www.Mubam.ac.ir یا واحد قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی بم به آدرس بم میدان سرداران شهید- بلوار شهید رجایی- سایت اداری ساختمان دانشگاه علوم پزشکی مراجعه نمایید.

مبلغ تقریبی اجرای کار 14.123.255.764ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 706.162.789 ریال به صورت ضمانت‌نامه بانکی با اعتبار به مدت سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب 218578696 بانک رفاه شعبه جمهوری به نام طرح‌های عمرانی دانشگاه بم در پاکت الف تحویل مناقصه‌گذار گردد.

مهلت دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: از روز سه‌شنبه 15/08/97 لغایت پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ  29/08/97 می‌باشد (محل تسلیم پیشنهادات دفتر حراست دانشگاه.)

تاریخ بازگشایی پاکات: راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 30/08/97 دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بم می‌باشد.

تلفن تماس: 44344601- 034 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد