آگهی  مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ( نوبت دوم )

اداره كل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی(مناقصه‌گزار به نشانی بیرجند بلوار صنعت ومعدن سایت اداری- تلفن 92-32400390) در نظر دارد، تامین و خرید کیس و رایانه برای تعدادی از مدارس سطح استان خراسان جنوبی را براساس قانون برگزاری مناقصات به تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط دارای رتبه وصلاحیت از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان علاقمند می‌توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 22/08/1397 به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمناً این آگهی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی (http://iets.mporg.ir) نیز منتشر شده است.

پروژه

موضوع

مدت پیمان

مبلغ تضمین

ارجاع کار

تاریخ تحویل  و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات

شماره فراخوان

تاریخ بازگشایی

خرید کیس و رایانه برای تعدادی از مدارس سطح استان خراسان جنوبی

 

خرید: تعداد 105 دستگاه کیس + تعداد 30 دستگاه رایانه طبق مشخصات اسناد مناقصه.

45 روز

720 میلیون ریال

حداکثرساعت 14:30  مورخ 06/09/1397

۲۰۰۹۷۳۷۴۸۰۰۰۰۳۱

ساعت 10 صبح مورخ 07/09/1397

1- تضمین شرکت درمناقصه(ارجاع کار) : ضمانت نامه‌های معتبر مورد اشاره در آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 ومورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2173062009008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی.

2- محل و تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند بلوار صنعت و معدن سایت اداری می‌باشد ضمناً به پیشنهادات خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- بخشی از اعتبار پروژه (برابر شرایط مناقصه) به صورت اوراق خزانه اسلامی می‌باشد. 

اداره كل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد