آگهی تجدید مزایده

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي ازشرکت ورشکسته زمرد بهین در نظر دارد نسبت به فروش عرصه، اعیان محل کارخانه شرکت ورشکسته را با کلیه توابع و انشعابات) واقع در شهرستان رباط کریم شهرک صنعتی نصیرآباد خیابان صنعت خیابان ارغوان ششم پلاک 11 قطعات B53-54-55 ازطریق مزایده و با وضع موجود که مشخصات مورد مزایده در نظریه کارشناسان قید و نظریه آن در اداره تصفیه موجود و متقاضیان می توانند مفاد نظریه را ملاحظه و مطالعه نموده و از مورد مزایده بازدید نمایند با شرایط ذیل درتاریخ 25/09/1397روز یکشنبه ساعت 00/11 صبح درمحل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران- خیابان سپهبد قرنی- تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه 7 اقدام نماید.

الف : مشخصات اموال

1)-ششدانگ عرصه واعیان (محل کارخانه) با مشخصات : قطعه زمینی به مساحت 3981مترمربع که طبق قرارداد شماره 28-419 مورخ 09/06/1381 منعقده بین شهرکهای صنعتی تهران با شماره ثبت 146370جهت احداث کارخانه بسته بند ب حبوبات و خوشکبار به آن شرکت تخصیص داده شده است که کارخانه فوق دارای حدود2873مترمربع زیربنا با سازه‌های گوناگون از قبیل سوله سبک و سنگین و ساختمان اداری در دو طبقه و اتاق نگهبانی و دارای انشعاب آب شهری. فاضلاب گاز با کنتورG65 و برق  250 آمپر می‌باشدکه مشخصات دقیق آن در نظریه کارشناسی قیدگردیده است.

ب : شرایط شرکت در مزایده

 1-قیمت پایه مزایده شش دانگ زمین وساختمانهای موجودو مستحدثات وسوله ها طبق نظریه کارشناسان رسمی دادگستری  مبلغ 32.000.000.000 ریال تعیین شده است.

 2- هزینه‌های مربوطه به تنظیم سند رسمی مورد مزایده (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است) به عهده طرفین است2- پیشنهاددهندگان باید قبلاً 5 درصد قیمت پایه مزایده را به حساب جاری شماره 0108073390004 ورشکستگان اداره تصفیه نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد 577 واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند و الباقی قیمت پیشنهادی خود را را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ جلسه مزایده نقدا به حساب اداره واریز و قبض آنرا ارائه نمایند بدیهی است که تحویل مورد مزاید و تائید صحت مزایده‌ی انجام شده منوط به پرداخت 100 درصد قیمیت پیشنهادی برنده مزایده امکان پذیر بوده و اگر برنده مزایده در موعد مقرر تعهدات خود را انجام ندهد اداره از محل 5 درصد پیش پرداخت در بدو امر کلیه خساراتهای وارده را دریافت و سپس الباقی پول را بنفع هیات بستانکاران و ورشکسته ضبط خواهد نمود و مزایده انجام شده باطل و مزایده مجدد طبق مقررات برگزار خواهد شد3- پیشنهادات بایددر پاکت لاک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شرکت ورشکسته بنام زمرد بهین مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه 25/09/1397به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم نمایند. 4- پیشنهادات درساعت 00/11صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و همچنین درهمان جلسه، مزایده حضوری  بین شرکت‌کنندگان درجلسه به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را بصورت کتبی یا حضوری درجلسه پیشنهاد نماید، اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم- مشروط- فاقد سپرده و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهــد شد 5-تنظیم سند رسمی بنام برنده مزایده بعد از رفع موانع قانونی امکانپذیر خواهد شد و مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری، اداره ثبت، مالیات و غیره به عهده  برنده مزایده می‌باشد. 

قزلسفلو- مستشار قضایی شعبه چهارم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد