آگهی تجدید مزایده

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از شرکت ورشکسته پرسان در نظر دارد نسبت به فروش ماشین‌آلات موجود در کارخانه به شرح نظریه کارشناس رسمی دادگستری با شرایط ذیل در تاریخ 30/8/97 روز چهارشنبه ساعت 00/12 در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران- خیابان سپهبد قرنی- تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه 7 اقدام نماید.

الف : قیمت پایه 

قیمت پایه مزایده بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری 3.009.600.000 ریال می‌باشد.

ب : شرایط شرکت در مزایده

1 فروش نقدي 2- پیشنهاددهندگان باید قبلاً 10% قیمت پایه مزایده  کارشناسی را به حساب جاری شماره 0108073390004 ورشکستگان تهران نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد 577 واریز و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 3- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شرکت ورشکسته پرسان با مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخه 28/8/97 به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم نمایند. 4- پیشنهادات در ساعت 12 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری  به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. این اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم- مشروط- فاقد سپرده و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهــد شد. 5- برنده مزایده باید ظرف 48 ساعت پس از مزایده بقیه ثمن مزایده را به حساب ورشکستگان تهران واریز نماید. (بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشنهادی میسر خواهد بود) 6- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارات وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیئت بستانکاران و ورشکسته ضبط می‌گردد. 7- هزینه بارگیری و حمل اموال مورد مزایده به عهده خریدار می‌باشد. 8- متقاضیان جهت هماهنگی و بازدید از کارخانه با شماره تلفن 88898032 داخلی2729 تماس حاصل نمایند.

 

 حسین زاده معاون قضایی اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد