آگهي مناقصه (نوبت دوم)

شهرداري بروجرد در نظر دارد اجراي پروژه‌هاي مندرج در جدول ذيل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.  


رديف

عنوان پروژه

اعتبار پروژه به ریال

(اعتبارات ذیحسابی)

برآورد اوليه براساس فهرست بهاي 97

سپرده شرکت در مناقصه به ریال

1

تکمیل تپه چغا

3.000.000.000

راه و باند

150.000.000

2

تکمیل باغ فدک

3.000.000.000

ابنیه

150.000.000

3

آسفالت معابر سطح شهر

40.000.000.000

راه وباند

2.000.000.000

4

تکمیل پارک خانواده

2.000.000.000

ابنیه

100.000.000

5

بهسازی بخشی از تقاطع غیر همسطح ورودی شهرک مشاغل

10.000.000.000

راه و باند

500.000.000

6

اجرای نهر طهیج

1.000.000.000

ابنیه

50.000.000

7

اجرای نهر ماء الشهر

1.000.000.000

ابنیه

50.000.000

8

اجرای سرویس بهداشتی و نمازخانه پارک جنگلی

2.692.000.000

ابنیه

135.000.000

شرايط شركت در مناقصه :

1-قیمت پیشنهادی به انضمام فیش واریزي سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب 0104616990001 بانک ملی شعبه شهر داری و یا ضمانت‌نامه معتبر بانکی

2-شركت كنندگان مجاز:  شركتهاي رتبه بندي شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور

3- از برنده مناقصه ده درصد تضمين حسن انجام کار گرفته مي‌شود.

4- به پیشنهاد های مخدوش و یا فاقد فیش سپرده  شركت در مناقصه و یا پس از  مهلت قانوني رسیدگی نمي‌شود.

5- شهرداری در رد یا قبول كليه پیشنهادها مختار است.

6- چنانچه برنده اول يا دوم مناقصه از امضاي قرارداد  خودداري نموده سپرده شركت در مناقصه به نفع شهرداري وصول خواهد شد.

7-مدت ارسال  مدارک و پیشنهادات 10 روز پس از انتشار آگهی .

8-پرداخت هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه مي‌باشد.

9- ارائه مدارك و اسناد شركت به همراه گواهي‌نامه صلاحيت پيمانكاري وگواهی‌نامه ایمنی شرکت الزامي است.

10-تحويل اسناد مناقصه تا پايان مهلت قانوني از اداره امور قراردادهاي شهرداري بروجرد .

11- بازگشایی پاکات حداکثر یک هفته پس از اتمام تاریخ آگهی صورت خواهد پذیرفت.

  ابراهیم صارمی- سرپرست شهرداری بروجرد

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد