فروش املاك و مستغلات در شهر جديد پرديس

 کد: 17/97-300-ر

     نوبت اول

 شركت عمران شهر جديد پرديس در نظر دارد بخشي از املاك و مستغلات خود را به صورت نقدي و شرايطي (30% و 50% نقد و الباقي در اقساط 48 ماهه) از طريق فراخوان عمومي با جزئيات مندرج در اسناد، واگذار نمايد. مبلغ تضمين شركت در فراخوان معادل 5 درصد قيمت كل پايه مورد فراخوان (برابر جداول موضوع آگهي) و نوع مبلغ تضمين، ضمانت‌نامه بانكي (با اعتبار 3 ماهه از تاريخ درج آگهي) و چک بانکی تضمینی در وجه شرکت عمران شهر جدید پردیس مي‌باشد كه ارائه آن‌‌ها الزامي است.

نحوه خريد اسناد فراخوان عمومي:

الف) مراجعه به دبيرخانه شركت در روزها و ساعات اداري به غير از پنج‌شنبه، به مدت 15روز از تاريخ 18/09/1397 لغایت 02/10/1397 در مقابل درخواست كتبي.

ب) مراجعه به امور مالي شركت، با همراه داشتن كارت بانكي عضو يكي از گروه‌‌هاي شتاب، براي واريز مبلغ 100.000 (يكصد هزار) ريال به منظور خريد اسناد فراخوان.

تبصره: چنانچه اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) چك برگشتي داشته باشند حق شركت در فراخوان عمومي را ندارند.

"مشخصات قطعات با كاربري‌ تجاري در فازهاي1، 4، 8، 9 و 11 شهر جديد پرديس"

رديف

محله

ناحيه

فاز

كاربري

شماره قطعه

مساحت (مترمربع)

پلاك ثبتي

سطح اشغال (به درصد)

حداكثر تراكم     (به درصد)

كل قيمت پايه كارشناسي(ريال) با شرايط 30% نقد و الباقي در اقساط 48 ماهه

كل قيمت پايه كارشناسي(ريال) با شرايط 50% نقد و الباقي در اقساط 48 ماهه

كل قيمت پايه كارشناسي(ريال) به صورت نقدي

1

-

-

8

تجاري

1-93-C

29/864

1 فرعي از 50 اصلي دره بهشت

50

200

59.203.865.000

-

-

2

-

-

4-93-C

42/947

50

200

71.056.500.000

-

-

3

-

-

6-93-C

81/869

50

200

56.537.650.000

-

-

4

-

-

2-90-C

16/1077

50

250

77.555.520.000

-

-

5

-

-

11

-

05/166

3904 فرعي از 79 اصلي كمرد

100

100

-

11.623.500.000

-

6

1

-

9

(1-24)-1-9

2000

5734 فرعي از 78 اصلي سنگ لشگري

65

240

136.000.000.000

-

-

7

مركز خدمات ناحيه

4

-

56/1752

6050 فرعي از 7 اصلي فتح آباد

65

240

150.720.160.000

-

-

8

3

-

1

-

495

2 فرعی از 5 اصلی آب انجیرک

100

100

-

-

21.285.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"مشخصات قطعات با كاربري‌هاي مختلف در فازهاي 8 و 11 شهر جديد پرديس"

رديف

محله

ناحيه

فاز

كاربري

مساحت(مترمربع)

پلاك ثبتي

سطح اشغال (به درصد)

حداكثر تراكم (به درصد)

كل قيمت پايه كارشناسي(ريال) با شرايط 30% نقد و الباقي در اقساط 48 ماهه

1

مركز خدمات ناحيه 2

8

فرهنگي

1/1552

1 فرعي از 50 اصلي دره بهشت

40

80

10.864.700.000

2

4

3

11

ساير آموزشي

28/387

3904 فرعي از 79 اصلي كمرد

80

160

6.971.040.000

 

 

 

 

 

"مشخصات قطعات با كاربري مسكوني واقع در فازهاي 4 و 8 شهر جديد پرديس"

رديف

محله

ناحيه

فاز

شماره قطعه

كاربري

مساحت

پلاك ثبتي

سطح اشغال (به درصد)

تراكم   (به درصد)

كل قيمت پايه كارشناسي(ريال) با شرايط 50% نقد و الباقي در اقساط 48 ماهه

كل قيمت پايه كارشناسي(ريال) به صورت نقدي

1

1

1

8

252-1-1-8

مسكوني

80/227

1 فرعي از 50 اصلي دره بهشت

با استعداد ساخت 4 واحد

3.500.147.000

-

2

2

1

458-2-1-8

59/307

4.726.120.350

-

3

2

2

302-2-2-8

266

با استعداد ساخت 5 واحد مسكوني

-

3.774.540.000

4

2

2

103-2-2-8

296

-

4.232.800.000

5

3

1

9-3-1-8

63/297

4.194.499.590

-

6

1

1

98-1-1-8

09/354

5.557.176.983

-

7

2

1

221-2-1-8

59/308

4.910.824.113

-

8

2

1

206-2-1-8

15/261

4.155.875.813

 

9

2

1

248-2-1-8

92/359

با استعداد ساخت 6 واحد مسكوني

5.281.826.000

-

10

2

1

249-2-1-8

88/359

5.182.272.000

-

11

2

1

263-2-1-8

08/328

4.993.705.680

-

12

2

1

274-2-1-8

360

5.682.600.000

-

13

2

1

236-2-1-8

29/454

9.068.970.000

-

14

2

1

237-2-1-8

02/358

7.032.350.000

-

15

2

1

238-2-1-8

360

6.858.080.000

-

16

2

1

239-2-1-8

360

6.662.160.000

-

17

2

1

251-2-1-8

91/523

9.812.150.000

-

18

2

1

252-2-1-8

93/327

6.095.360.000

-

19

2

1

253-2-1-8

92/357

6.572.330.000

-

20

2

1

265-2-1-8

360

7.492.240.000

-

21

2

1

292-2-1-8

81/340

5.797.604.113

-

22

2

1

291-2-1-8

20/337

5.551.155.000

-

23

2

1

276-2-1-8

28/308

5.075.059.500

 

24

2

2

257-2-2-8

90/236

-

3.439.788.000

25

2

1

335-2-1-8

46/318

با استعداد ساخت 7 واحد مسكوني

5.385.795.520

-

26

2

2

266-2-2-8

290

-

4.338.400.000

27

4

1

92-4-1-8

83/360

با استعداد ساخت 8 واحد مسكوني

6.305.865.080

-

28

1

1

483-1-1-8

11/352

5.989.831.238

-

29

1

1

402-1-1-8

99/365

6.145.612.283

-

30

1

1

165-1-1-8

82/361

با استعداد ساخت 9 واحد

6.353.559.200

-

31

1

1

38-1-1-8

66/520

با استعداد ساخت 10 واحد مسكوني

-

9.049.070.800

32

1

1

39-1-1-8

61/512

-

8.909.161.800

33

1

1

40-1-1-8

56/502

-

8.734.492.800

34

1

1

41-1-1-8

54/497

-

8.647.245.200

35

3

-

4

320-3-4

ويلايي

35/165

6050 فرعي از 7 اصلي فتح آباد

تك واحدي

4.299.100.000

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"مشخصات واحدهاي تجاري و اداري در مجتمع‌هاي: ميلاد، وليعصر، بهاران و كوه نور"

رديف

مجتمع

كاربري

شماره واحد

مساحت (متر مربع)

كل قيمت پايه كارشناسي(ريال) با شرايط 30% نقد الباقي در اقساط 48 ماهه

كل قيمت پايه كارشناسي(ريال) با شرايط 50% نقد الباقي در اقساط 48 ماهه

1

ميلاد

تجاري

37

45/13

5.514.836.250

-

2

30

42/19

7.507.674.900

-

3

12

20

-

16.164.000.000

4

10

50/33

000ر480ر558ر12

-

5

77

51/17

5.641.065.375

-

6

87

93/20

6.497.666.175

-

7

91

99/17 به انضمام پاركينگ شماره 21 به مساحت 25/11 مترمربع

6.322.585.500

-

8

105

09/18

5.721.957.450

-

9

122

06/32 به انضمام انباري شماره 17 به مساحت 79/3 مترمربع و پاركينگ شماره 12 به مساحت 25/11 مترمربع

9.652.480.530

-

10

126

85/20 به انضمام انباري شماره 23 به مساحت 83/3 مترمربع و پاركينگ شماره 24 به مساحت 25/11مترمربع

6.350.701.500

-

11

132

50/21 به انضمام پاركينگ شماره 26  به مساحت 25/11 مترمربع

6.296.812.500

-

12

142

59/21

5.564.390.700

 

13

وليعصر

153

24/22

4.429.207.200

-

14

173

35/20

4.052.804.250

-

15

بهاران

97

57/27

8.720.528.850

-

16

109

97/30

11.972.847.150

-

17

اداري

12/142

35/38

3.594.162.000

-

18

كوه نور

تجاري

50

30/17 به انضمام 38/5 مترمربع بالكن

4.449.474.150

-

19

28

47/30 به انضمام 47/9 مترمربع بالكن

8.660.958.075

-

20

74

55/14 به انضمام 64/5 مترمربع بالكن

3.255.832.800

-

21

72

75/13 به انضمام 33/5 مترمربع بالكن

3.076.827.600

-

22

62

99/11 به انضمام 65/3 مترمربع بالكن

2.751.326.325

-

23

54

98/18 به انضمام 12/3 مترمربع بالكن

4.331.269.800

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشاني: كيلومتر 17 آزاد راه تهران- پردیس، نرسيده به بومهن، شهر جديد پرديس؛ تلفن: 600 و 500 و 76275400-021 و فاكس:76273422 - 021

آدرس وب سایت:    www.pardis-ntoir.gov.ir

 روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد