آگهي مزايده  عمومي شماره6/97

نوبت اول

 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان تهران در نظر دارد پروژه‌هاي به شرح ذيل را به روش مزايده عمومي و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

موضوع

شماره مزايده

نگهداري و بهره برداري از پاركينگ پايانه بار تهران

۵۰۰۹۷۰۴۵۷۲۰۰۰۰4

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : ساعت 19  تاريخ 29/10/1397

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاريخ 10/11/1397

زمان بازگشایی پاکت‌ها : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاريخ  10/11/1397

تلفن تماس جهت پاسخگويي: 4-77909091

تلفن سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد