فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

واگذاري امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تأسیسات مکانیکی و برقی مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. خوانساری اراک (6- 98 )

دانشگاه علوم پزشكي اراك در نظر دارد مناقصه عمومي واگذاري امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تأسیسات مکانیکی و برقی مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. خوانساری اراک را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد متقاضيان بايد داراي سوابق كاري مرتبط و مستند و داراي صلاحيت فني (حداقل رتبه حداقل 5 تاسيسات)  از سازمان برنامه و بودجه كشور و صلاحيت وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي باشند. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارایه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت‌ها ازطريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي؛ مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاريخ 25/02/1398مي‌باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا روز يكشنبه تاريخ 29/02/1398

مهلت زماني ارایه پيشنهادات و تكميل و ارسال مستندات مناقصه: روز چهارشنبه تاريخ 08/03/1398 

زمان بازگشايي پاكت‌هاي مناقصه: ساعت 10 صبح روز شنبه تاريخ 11/03/1398   

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : 166.317.000 ريال طبق آخرين مصوبه هيات وزيران

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاكت‌هاي الف: آدرس: اراك، خيابان شهيد شيرودي، خيابان اعلم الهدي، جنب بيمارستان اميركبير اراك، ستاد دانشگاه علوم پزشكي اراك، مديريت آمار و فناوري اطلاعات، تلفن: 08633130941 و امور حقوقي و قراردادها، تلفن:  08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد