فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

تامين خدمات پشتيباني و نظافت بيمارستان آيت اله خوانساري اراك  (7- 98) 

دانشگاه علوم پزشكي اراك در نظر دارد مناقصه عمومي تامين خدمات پشتيباني و نظافت بيمارستان آيت اله خوانساري اراك را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارایه پيشنهاد مناقصه گران و   بازگشايي پاكت‌ها ازطريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي؛ مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاريخ 25/02/1398مي‌باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : روز يكشنبه تاريخ 29/02/1398

مهلت زماني ارایه پيشنهادات مناقصه: روز چهارشنبه تاريخ 08/03/1398 

زمان بازگشايي پاكت‌هاي مناقصه : ساعت  10 صبح روز شنبه تاريخ11/03/1398   

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : 592.281.000 ريال طبق آخرين مصوبه هيات وزيران

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاكت‌هاي الف :

آدرس: اراك، خيابان شهيد شيرودي، خيابان اعلم الهدي، جنب بيمارستان اميركبير اراك، ستاد دانشگاه علوم پزشكي اراك، امور حقوقي و قراردادها، تلفن: 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد