آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای   

شماره  98-102

نوبت اول      

اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان آذربايجانغربي در نظر دارد پروژه‌های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و براساس  فهرست بهای سال 1398 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد شرایط و داراي گواهينامه صلاحيت و رتبه بندي از معاونت برنامه ريزي استانداري واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است که مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مهلت دریافت اسناد مناقـصه:31/02/98

مهلت زمانی ارایه پیشنهادات: 11/03/98

زمان بازگــشایی پاکــت‌ها: 12/03/98

موضوع مناقصه:

ردیف

شرح

شهرستان

برآورد اولیه

(ریال)

مبلغ تضـمین

(ریال)

نوع بخشنامه

حداقل رتبه و پایه مورد قبول

توضیحات

1

تجدید احداث مدرسه 2 کلاسه خالد ایل

مهاباد

7.122.713.547

357.000.000

سرجمع

5-ابنیه

طبق مشخصات فنی پیوست اسناد

2

تجدید احداث مدرسه 12 کلاسه سمیه 

پیرانشهر

32.778.209.309

1.639.000.000

سرجمع

5-ابنیه

طبق مشخصات فنی پیوست اسناد

3

تجدید احداث مدرسه 9 کلاسه خاقانی قولنجی

ارومیه

22.473.766.274

1.124.000.000

سرجمع

5-ابنیه

طبق مشخصات فنی پیوست اسناد

ضمناً آگهي فوق درسايت پايگاه اطلاع رساني مناقصات به  آدرس WWW.IETS.MPORG.IR موجود مي‌باشد.

نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: اروميه، خيابان دكتر بهشتي، روبروي دانشگاه اروميه، «امور قراردادها، مناقصات و پیمان‌های» اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان آذربايجانغربي به شماره تماس: 33443093 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد