فراخوان مناقصه عمومي  

با ارزیابی کیفی

 

نوبت اول

 
 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان قم در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات  وآیین نامه‌هاي اجرايي آن و از طريق مناقصه عمومي يک مرحله‌اي، انجام قراردادهاي ذيل را با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. بدين منظور اشخاص حقوقي داراي گواهينامه صلاحيت معتبر و مرتبط از مراجع ذيصلاح مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت 1- اسناد مناقصه و 2-اسناد ارزيابي كيفي(هر دو آگهي فراخوان به صورت هم زمان و شرکت در هر دو فرخوان الزاميست)
طبق جدول ذيل به سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمايند. فقط پاکت تضمين شرکت در مناقصه به صورت فيزيکي تحويل دبيرخانه اداره کل گردد و مكان برگزاري جلسه مناقصه در محل اين اداره كل مي‌باشد.   

رديف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد (ريال)

تضمين شركت در مناقصه (ريال)

دريافت اسناد در سامانه ستاد

زمان تحويل اسناد

زمان جلسه مناقصه

1

احداث مدرسه اتباع خارجي

در بخش قنوات

41.523.779.398

2.076.189.000

29/02/98 الي 31/02/98

18/03/98

20/03/98

ساعت10

 

                                                                                                                روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان قم


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد