آگهي  دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه

 شماره 01/98/58  (فراخوان دوم) 

نوبت اول - یک مرحله‌ای

اداره کل راه آهن فارس درنظر دارد بنابر آیين‌نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات به روش ارزيابي کیفی از مناقصه‌گران واجد شرايط و داراي صلاحيت جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.

1- شرح مختصر موضوع مناقصه : حمل و توزیع سوخت مصرفی اداره کل راه آهن فارس

2- مدت و محل انجام کار : از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی و محل انجام كار ایستگاه راه آهن شیراز و آباده می‌باشد.

2-1- مناقصه گران می‌بایست دارای مجوز معتبر حمل سوخت از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، صلاحیت ایمنی معتبر و دارای ظرفیت آزاد از لحاظ تعداد کارهای در دست اجرا، حداقل معادل مبلغ برآورد مناقصه باشند.

3- برآورد مناقصه به مبلغ 3.201.000.000 ريال می‌باشد.

4- کلیه مناقصه گران برای شرکت در مناقصه از ابتدای کار تا انتهای فرآیند مناقصه  می‌بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) (www.setadiran.ir) اقدام نمایند. شماره فراخوان این مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۹۸۰۰۱۰۷۳۰۰۰۰۰۲ می‌باشد.

5- پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir) ( فقط جهت رویت اسناد مناقصه و صورتجلسات مناقصه خواهد بود.

6- آخرین مهلت  دانلود و دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد، روز دوشنبه مورخ 13/03/98 می‌باشد.

7- آخرین مهلت بارگذاری و تحویل اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد، روز پنجشنبه مورخ 30/03/98 می‌باشد.

8- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

9- در پایان فرآیند ارزیابی کیفی از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند جهت ورود به مناقصه دعوت به عمل می‌آید.

10- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار :

آدرس: اداره کل راه آهن فارس، تلفن : 7-36192256-071

11- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 41934-021

دفتر ثبت نام سامانه ستاد : 88969737-021 و 85193768-021

 

اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد