آگهي مناقصه يك مرحلهاي

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد مناقصه خريد لوله پلی اتیلن (به مقدار 7150 متر) توسط توليد كنندگان و فروشندگان داراي مجوز و استاندارد، مطابق شرايط جدول ذيل و مشخصات پيوست، را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارایه پيشنهاد قيمت مناقصه گران و بازگشايي پاكت از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

شرح كالا:

شرح كالا

محل تحويل

مبلغ برآورد (ريال)

مبلغ تضمين به (ريال)

تحويل

شماره فراخوان

خريد لوله پلی اتیلن

شهرستانهای پیوست

4.343.832.000

217.191.000

1 ماه

۲۰98۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰0۱

تضمين شركت در مناقصه ميبايست بصورت ضمانتنامه بانكي يا اوراق مشاركت و يا واريز به حساب 216420520400۳ نزد بانك كشاورزي  به نام  سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي باشد .

شرايط:

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  30/02/98  ميباشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا ساعت  08:00 روز دوشنبه تاريخ 06/03/1398

مهلت زماني ارایه پيشنهاد : تا ساعت 08:00 روز شنبه تاريخ 18/03/1398

زمان بازگشايي پاكتها : ساعت 09:00 روز یکشنبه تاريخ  19/03/1398

1- اصل ضمانت فرآيند ارجاع كار (شركت در مناقصه) قبل از ساعت بازگشايي پاكت‌ها تحويل اداره امور پيمانها و قراردادها گردد.

2-برنده بايد داراي كد معاملاتي از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسلامي باشد.

3-پرداخت به صورت اسناد خزانه اسلامي و  با سر رسيد 28/04/1400 و با تأييد مديريت جهاد كشاورزي شهرستان‌هاي مربوطه، مديريت آب و خاك و مديريت رفاه و پشتيباني سازمان مقدور خواهد بود.

4-داراي تأييديه از سامانه‌هاي نوين آبياري وزارت جهاد كشاورزي و بارگذاري تصوير آن در سامانه به همراه بقيه مدارك طبق شرح پیوست.

5-حمل، بارگيري و تخليه در مزارع تعاوني‌هاي توليد شهرستان‌هاي اراك، ساوه، خنداب و کمیجان به عهده فروشنده مي‌باشد.

پيشنهاد قيمت بدون بارگذاري و ارسال مدارك درخواست شده در سامانه مردود است. (طبق اسناد پيوست)

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاكتهاي الف:

آدرس: اراك، خيابان جهاد سازندگي، سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي

تلفن سازمان : 17-33136311- 086  تلفن اداره امور پيمانها و قراردادها :  33131045 - 086

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس : 02127313131   - دفتر ثبت نام : 02188969737 و 02185193768 - دفتر ثبت نام اراك : 08633245248 

اداره امور پيمانها و قراردادهاي سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد