آگهی مزایده

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی شرکت صنایع بسته بندی پروین کویر یزد در نظر دارد نسبت به فروش ماشین آلات و تاسیسات کارخانه تولیدی متعلق به شرکت ورشکسته فوق را واقع یزد، تفت، شهرک صنعتی شماره 2، پلاک 623 را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در روز یکشنبه مورخه 09/04/1398 ساعت 11 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، مجتمع شهید بهشتی، طبقه 7 به فروش برساند.

مشخصات اموال منقول:

ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولیدی شامل یک دستگاه تولید نیلون سه لایه مستعمل و یکدستگاه ماشین چاپ فلکسو سیلندر مرکزی شش رنگ نایلون، یک دستگاه برش نایلون مستعمل، یک دستگاه کمپرسور باد موتور 20 اسب، سیستم تولید آب سرد شامل دو دستگاه کمپرسور 15 اسب، یک دستگاه آسیاب برقی مواد پلاستیکی، سه دستگاه تولید نایلون به عرض 80 سانتی متر، دو دستگاه دوخت نایلون، پنچ دستگاه کولر آبی مستعمل و دو دستگاه جک پالت یک تنی، سه عدد مخزن گالوانیزه چرخ‌دار، یک دستگاه تابلو برق اصلی، یک دستگاه تابلو برق روشنایی به شرح کارشناسی که ارزش پایه مزایده آنها توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ . 5.233.000.000 ریال تعیین گردیده است.

شرایط فروش :

1-فروش نقدی است و هزینه‌های مربوط به مورد معامله (به جز دیون مربوط به مورد مزایده که به عهده فروشنده است) به عهده خریدار است. 2- کلیه هزینه‌های مربوط به مورد معامله (به جز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مربوط به مورد مزایده که به عهده فروشنده است) به عهده خریدار می‌باشد و همچنین مراجعه به ادارت ذیربط جهت اخذ مفاصاً حساب‌های لازم احتمالی جهت تسریع در انتقال به عهده خریدار است 3- تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده بعد از رفع موانع قانونی امکان‌پذیر خواهد شد و مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری، اداره ثبت، اداره مالیات و غیره به عهده برنده مزایده می‌باشد.4-پیشنهاددهندگان باید قبلاً 5% قیمت پایه مزایده را به عنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده به حساب  شماره 0108073390004 ورشکستگان اداره تصفیه تهران نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد واریز و یا معادل وجه فوق چک بانکی در وجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اخذ و قبض سپرده یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد خود نماید.5- پیشنهادها باید در پاکت لاک و مهر شده با ذکر جمله مربوط به مزایده ملک شرکت صنایع چاپ و بسته بندی پروین کویر یزد و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاددهنده در روی پاکت تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 09/04/98 به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم شود.6- اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد سپرده و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.7- پیشنهادها در ساعت11 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بلامانع است و عندالاقتضاء در همان جلسه مزایده حضوری نیز به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. 8- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله را در وجه اداره تصفیه تهران پرداخت نماید. 9- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد وجه سپرده جهت شرکت در جلسه مزایده به نفع ورشکسته و هیات بستانکاران وی ضبط خواهد شد.10- بدیهی است چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد.11- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره تصفیه مراجعه نمایند.

 

کرمانشاهی- مستشار قضایی شعبه اول و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد