آگهی فراخوان مناقصه عمومی (تجدید نوبت اول)

یک مرحله‌ای نوبت اول

کد:4/98-200-ر

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 3 صورت‌جلسه شماره 4/728 مورخ 17/02/1398 هیأت ‌مدیره نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.

1-موضوع: حفاظت از اراضی ملی و فیزیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس.

2-نوع مناقصه: عمومی یک ‌مرحله‌ای.

3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2098001098000058 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.

4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس، شهر جديد پرديس، فاز یک، ضلع شمالی میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.

5-مدت پیمان. 12 ماه شمسی.   

6- مبلغ برآورد اولیه: 36.401.933.527 (سی‌ و شش‌‌ میلیارد و چهارصد و یک ‌میلیون‌ و نه ‌صد و سی ‌و سه ‌هزار و پانصد و بیست ‌و هفت) ریال.

7-تضمین فرایند ارجاع کار: 1.821.000.000 (یک ‌‌میلیارد و هشت ‌صد و بیست ‌و یک‌‌‌ میلیون‌) ریال.

8-مجوز فعالیت: حداقل رتبه 3 مجوز فعالیت در امور حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا- مرکز انتظام، که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.

9-در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر، ارایه صورت‌های حسابرسی ‌شده آخرین سال ‌مالی (سال 1396/1397) الزامی ‌است. در صورت عدم ‌ارایه  مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌شود. 

10-دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز یک‌شنبه مورخ 26/03/1398 تا روز یک‌شنبه مورخ 02/04/1398 از ساعت 08:00 الی 16:30.

11-تحویل اسناد مناقصه:

11-1- به‌ صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز ‌شنبه مورخ 15/04/1398 در سامانه ستاد بارگذاری شود.

11-2- به‌ صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز یک‌‌شنبه مورخ 16/04/1398 به‌ دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.

12-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 14:30 روز دو‌شنبه مورخ 17/04/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

13- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 400.000 ( چهارصد هزار) ریال است.

 

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد