آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

شماره 24/98

دو مرحله‌ای - نوبت اول

1-نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

2-موضوع مناقصه: خرید و تحویل اتصالات چدنی شامل: زانوی چدنی، لوله چدنی تطویل، فلنج چدنی اسپیکات، فلنج چدن ساکت بولتد گلند، فلنج ادبتور چدن، بولتد گلند چدنی، فلنج ساکت بولتد گلند ایرانیت، محفظه چدنی شیر انشعاب، تبدیل چدنی دو سر فلنج، سه راه چدنی سه سر فلنج، کلار چدنی بولتد گلند 80 میلیمتری، درپوش چدنی 100 میلیمتر، دریچه چدنی شیر خط و سه راه تبدیلی چدنی سه سر فلنج 400 * 300 میلیمتر.

3-مهلت خرید و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت 16:15 مورخ 10/04/98 با واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری 8184025866001 بانک سامان شعبه شهر ری در وجه شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران و با معرفی‌نامه معتبر به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت به نشانی: تهران، شهر ری، خیابان 24 متری (زکریای رازی) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

4- محل اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت.

5-مدت اجرای کار: 6 ماه شمسی.

6-شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:

-تنها اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارند.

7-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: به میزان 484.520.000ریال می‌باشد که شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌توانند به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 0107807874000 نزد بانک ملی شعبه بلوار شهر ری یا ضمانت‌نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران تهیه و ضمیمه پیشنهاد به دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-مهلت و محل تحویل پیشنهادها: تا ساعت 16:15 روز دوشنبه مورخ 24/04/98 دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت به نشانی مذکور.

9-زمان گشایش پاکت‌های (الف، ب): ساعت 11:30 صبح روز یکشنبه مورخ 30/04/98

10-زمان گشایش پاکت‌های (ج): ساعت 11:30 صبح روز شنبه مورخ 05/05/98

11-سایر اطلاعات و مدارک مورد نیاز مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

12- هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد مناقصه قابل استرداد نمی‌باشد.

13-نشانی سایت‌ها: سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir سایت آب و فاضلاب مهندسی کشور www.nww.ir سایت آب و فاضلاب منطقه 6 www.t6ww.tpww.ir

      

   دفتر قراردادها و امور بازرگانی

شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد