مناقصه عمومی

خرید یک دستگاه HPLC Danchrom معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی ساوه

یک مرحله‌ای- نوبت اول

دانشکده علوم پزشکی ساوه به شناسه ملی 14006664651 و کداقتصادی411533649395  در نظر دارد مناقصه خرید یک دستگاه HPLC Danchrom معاونت آموزشی را به شماره ۲۰۹۸۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۸ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات دوشنبه تاریخ 03/04/1398می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 15روز دوشنبه تاریخ 10/04/1398

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 22/04/1398

زمان بازگشایی پاکت‌ها : ساعت 13 ظهر روز یکشنبه تاریخ 23/04/1398 سالن جلسات ستاد دانشكده علوم پزشكي ساوه به نشانی: ساوه، ابتدای خیابان جمهوری

ميزان  سپرده شركت در مناقصه : مبلغ 375.000.000  ریال (سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال) ضمانت‌نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه و يا واريز وجه نقد به شماره حساب 4101112936133738 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شبا910100004101112936133738 IR ) به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه پاکت «الف» تا پايان وقت اداري روز شنبه 22/04/1398 به آدرس: ابتدای خیابان جمهوری، ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشكي ساوه تحويل اداره پشتیبانی و امور رفاهی گردد. کد پستی:  3919676651 و فایل pdf ضمانت‌نامه در سامانه تدارکات بارگذاری گردد.

براي كسب اطلاعات بيشتر با فکس 08642223488 کارشناس امور قراردادها 08648501142 و یا به سایت  دانشکده به نشانی  http://www.savehums.ac.ir و یا به پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمایيد.  

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 8519376


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد