مزایده

اجاره غرفه‌های موجود در بازارچه سبزی

مرحله اول ( نوبت اول)

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه سوم از صد وهفتاد و سومین (173) جلسه رسمی مورخ 26/03/98 شورای اسلامی شهرغرفه‌های موجود در بازارچه سبزی، را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکت های واجد شرایط و برای مدت یکسال به صورت اجاره واگذار نمایند.

لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشارآگهی جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن: 53241010 داخلی 127 مسئول امورقراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند. شایان ذکراست مهلت اخذ پیشنهادات به مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم می‌باشد.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن:‌ ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 07/05/98 دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 08/05/98 در محل شهرداری شهرضا ( حضور متقاضیان بلامانع می‌باشد)

به پیشنهادات مخدوش، مشروط، یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پیشنهاد دهندگان باید حداقل 5% مبلغ پایه مزایده رابه صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده 3100000052002 نزد بانک ملی در پاکت الف لاک و مهر شده تحویل نمایند.

سپرده نفر اول،دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده وعدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می‌گردد.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

شهرداری شهرضا

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد