آگهی حراج

  اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی ازسوی شرکت ورشکسته میلان کالای پارس درنظر دارد نسبت به فروش خطوط تلفن ثابت به شرح کارشناسی متعلق به شرکت فوق الذکر از طریق حراج و با شرایط ذیل در روز یکشنبه 06/05/1398 ساعت10صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، مجتمع شهید بهشتی، طبقه 7 اقدام نماید.

مشخصات مورد حراج

موضوع مورد حراج شامل نه خط تلفن ثابت به شمارههای 22694149 و 22694150 و 22694151 و 22694152 و 22694153 و 22694154 و 22694155 و 22694156 و 22694147 به شرح کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری جمعاَ به مبلغ 18.000.000 ریال برآورد گردیده است .

شرایط شرکت در جلسه حراج :

1-فروش نقدی اسـت2- پیشنهادها بـاید در پاکت لاک و مهرشده با ذکر جمله مربوط به حراج شرکت  فوق الذکر و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکـت تا ساعت 10 صبح روزیکشنبه 06/05/98  به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران، خیابان سپهبد قرنی، مجتمع شهید بهشـتی، طبقه هفتم تسلیـم شود 3- کلیه هزینه‌های مربوط به معامله بالمناصفه به عهده طرفین  و مراجعه به ادارات ذیربط جهت انتقال اسناد به عهده خریدار می باشد. 4- پیشنهاد دهندگان باید حد اقل 10%مبلغ پیشنهادی را نقداً فی المجلس و الباقی ثمن معامله را حد اکثر ظرف مدت 48 ساعت پرداخت و نسبت به تحویل اموال مورد حراج اقدام نماید 5-به پشنهادات مبهم ، مشروط و بر خلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد 6-اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پشنهادات مختاراست.7-چنانچه خریدار به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر جبران خسارات وارده نسبت به فروش مجدد اموال مورد حراج اقدام خواهد شد . 8-داوطلبین برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران مراجعه نمایند.

کرمانشاهی- مستشار قضایی شعبه اول و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد