آگهی تجدید مزایده

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی ازسوی شرکت ورشکسته منظومه شیمی درنظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعیان ششدانگ کارخانه واقع در بندرعباس، شهرک صنعتی بلوک شیمیایی قطعه 21-13 را از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل در روز دوشنبه مورخ 11/06/1398 ساعت 10صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، مجتمع قضایی شهید بهشتی، طبقه  هفتم به فروش برساند:

الف:مشخصات ملک

ملک مور نظر با زمینی با مساحت 4015 متر مربع اعیانی مشتمل بر 947 متر مربع سوله اصلی و 100 متر مربع قسمت شمالی سوله و 270 متر مربع ساختمان در دو طبقه و 30 متر مربع نگهبانی که ارزش کل ملک برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 3.172.000.000 ریال ارزیابی گردیده است.

ب:شرایط شرکت در مزایده

1-فروش نقدی است و هزینه‌های مربوط به مورد معامله (به جز دیون مربوط به مورد مزایده که به عهده فروشنده است) به عهده خریدار است. 2- کلیه هزینه‌های مربوط به مورد معامله (به جز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مربوط به مورد مزایده که به عهده فروشنده است) به عهده خریدار می باشد و همچنین مراجعه به ادارت ذیربط جهت اخذ مفاصا حساب‌های لازم احتمالی جهت تسریع در انتقال به عهده خریدار است3- پیشنهاد دهندگان باید قبلاً 5% قیمت پایه مزایده را به عنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده به حساب  شماره 0108073390004 ورشکستگان اداره تصفیه تهران نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد واریز و یا معادل وجه فوق چک بانکی در وجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اخذ و قبض سپرده یاچک بانکی را ضمیمه پیشنهاد خود نماید.4- پیشنهادها باید در پاکت لاک و مهرشده با ذکر جمله مربوط به مزایده شرکت ورشکسته منظومه شیمی و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت9صبح روز دوشنبه مورخ 11/06/98 به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران، خیابان سپهبد قرنی، مجتمع شهید بهشتی، طبقه هفتم تسلیم شود.5- اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختاراست و به پیشنهادات مبهم، مشروط،  فاقد سپرده و بر خلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.6- پیشنهادها در ساعت 10 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلا مانع است و عند الاقتضاء در همان جلسه مزایده حضوری نیز به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید7- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله را در وجه اداره تصفیه تهران پرداخت نماید.8- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد وجه سپرده جهت شرکت در جلسه مزایده به نفع ورشکسته و هیأت بستانکاران وی ضبط خواهد شد.

9- بدیهی است چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجرای تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد.10- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره تصفیه مراجعه نمایند.

تهران کرمانشاهی- مستشار قضایی شعبه اول و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد