آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای

شهرداری زاهدان در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات‌الکترونیکی دولت(ستاد) پروژه: «بازسازی کانال هدایت آب‌های سطحی خیابان ویلا، حد فاصل خیابان فرخی

سیستانی تا بلوار 22بهمن» واقع در شهر زاهدان، را به شرکت‌های دارای صلاحیت از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی در رشته ابنیه یا آب واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری

مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات‌الکترونیکی دولت به‌آدرس: www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در‌صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 01/05/98 می‌باشد.

مهلت‌زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز سه‌شنبه مورخ 01/05/98 تا روز یکشنبه مورخ 06/05/98 به متقاضیان ارایه می‌گردد. ضمناً به‌‌منظور دریافت اسناد

مناقصه مبلغ 500.000ریال به‌حساب شماره 100789724654 بانک‌شهر به‌نام درآمدهای عمومی شهرداری زاهدان واریز گردد.

نام و نشانی مناقصه‌گزار: زاهدان، خیابان امیرالمؤمنین، مجتمع طبقاتی سعدی، بلوک اول، طبقه سوم، تلفن: 33213180-054 مراجعه گردد. ضمناً پاسخگویی به

سوالات و ابهامات نیز در همین محل انجام خواهد شد.

ردیف

موضوع (پروژه)

برآورد اولیه تقریبی (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآینده ارجاع کار (ریال)

محل تأمین اعتبار

زمان تحویل پیشنهادها

محل و زمان بازگشایی پاکات

1

«بازسازی کانال هدایت آب های سطحی خیابان ویلا حدفاصل خیابان فرخی سیستانی تا بلوار 22بهمن»

6.268.872.424(شش‌میلیاردودویست‌و‌شصت ‌و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و دوهزار و چهارصد و بیست‌وچهار)

314.000.000 (سیصدوچهارده میلیون) ریال

درآمدهای عمومی شهرداری

حداکثر تا ساعت 9:00 روز چهارشنبه مورخ 16/05/1398

ساعت 11 روز چهاشنبه مورخ 16/05/98 در محل سالن کنفرانس شهرداری واقع در خیابان آزادی

در صورت واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده شهرداری 700817467817 نزد بانک شهر شعبه زاهدان

 

 

 

برآورد اولیه براساس دفترچه فهرست‌بهای پایه رشته ابنیه و راه‌آهن و باند فرودگاه می‌باشد. ضمنا دفترچه فهرست‌بهاء پایه رشته ابنیه و راه و راه‌آهن و باند فرودگاه سال

1398 جزء اسناد و مدارک پیمان محسوب می‌گردد.

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین باید مطابق جدول فوق یا به‌صورت ضمانتنامه معتبر بانکی مطابق بند (الف) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به‌شماره

123402/ت50659 هـ مورخ 22/09/1394 هیأت‌وزیران به‌نفع کارفرما (مطابق کاربرگ شماره یک) باشد. تاریخ اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی از تاریخ آخرین مهلت

فروش اسناد تا تاریخ تسلیم پیشنهادات در نظر گرفته شود.مدت اعتبار تضمین فوق باید حداقل سه‌ماه بوده و برای سه‌ماه دیگر نیز قابل‌تمدید باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و پاسخگویی به سوالات و ابهامات توسط مدیریت و امور قراردادهای شهرداری زاهدان به‌نشانی: زاهدان، خیابان ا

میرالمؤمنین، مجتمع طبقاتی سعدی، بلوک اول، طبقه سوم، تلفن 33213180-054 انجام می‌گیرد.

محل تسلیم پیشنهاد‌های تکمیل و لاک و مهرشده: علاوه‌بر اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها

از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به‌آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد، لازم‌به‌ذکر است پیشنهادهای تکمیل و لاک و مهرشده شامل پاکت لفاف، پاکت الف، ب، ج به دبیرخانه شهرداری مرکز زاهدان واقع در خیابان آزادی به شماره کد پستی: 9813673157، تلفن 33224064-054 تحویل نمایند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و 851933768 و 88969737 (هزینه درج آگهی مناقصه به‌عهده برنده‌ یا

برندگان مناقصه می‌باشد.)


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد