آگهی مناقصه

شهرداری بندر چابهار در نظر دارد حمل و اجرای آسفالت معابر، ترمیم نوار‌حفاری و لکه‌گیری آسفالت معابر سطح شهر چابهار را به پیمانکاران واجدشرایط (شرکت‌های دارای رتبه راه و باند) واگذار نماید. لذا متقاضیان فرصت دارند از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تهیه فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب سیبا 3100000025003 به سایت ملی مناقصات یا دفتر عمران شهرداری بندر چابهار مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 14/06/98 می‌باشد.

سپرده شرکت در مناقصه مبلغ1.400.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا فیش نقدی به حساب سیبا 3100001629001 به‌نام شهرداری بندر چابهارمی‌باشد که فیش واریزی باید به تأیید امور مالی برسد.

به پیشنهادات مخدوش،‌مشروط،‌ناخوانا و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سپرده نفرات اول و ‌دوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و الباقی پس از‌ اعلام کمیسیون برگشت داده ‌می‌شود.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

پرداخت هزینه آگهی به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه درج شده است.

شماره‌ تماس جهت پاسخگویی و ارایه اطلاعات: 35320034-054، دفتر عمران شهرداری بندر چابهار


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد