«آگهی مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای با ارزیابی ساده به‌شماره ک/5/98 »

شرکت برق منطقه ای خراسان در نظردارد "انجام خدمات حفظ و نگهداری و نظافت محوطه فضاهای سبز موجود در سطح  شرکت برق منطقه ای خراسان " را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای به‌پیمانکار حائز شرایط واگذار نماید.

 

شماره فراخوان درسامانه ستاد

موضوع مناقصه

محل پروژه

مبلغ تضمین
( ریال)

محل اعتبار

2098001123000008

انجام خدمات حفظ ونگهداری ونظافت محوطه فضاهای سبز موجود در سطح  شرکت برق منطقه ای خراسان

شرکت برق منطقه ای خراسان

585.572.095

منابع داخلی (غیرعمرانی)

*شرایط ورود به مناقصه:

1- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت و پیمانکاری معتبر(با کد فعالیت نگهداری و خدمات فضای سبز) از وزارت تعاون، کار و
رفاه اجتماعی.

 2- دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی.

3- دارا بودن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه 5 در رشته کشاورزی  از سازمان برنامه و بودجه (سایت ساجار) و ظرفیت آزاد .

  4- دارا بودن طرح طبقه‌بندی مشاغل ثبت شده در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5- دارا بودن دو فقره قرارداد پیمانکاری انجام خدمات عمومی با سازمان‌ها و شرکتهای دولتی طی 5 سال گذشته که جمع مبالغ آن دو قرارداد حداقل  برابر مبلغ برآورد مناقصه باشد .

*تاریخ فروش اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد):

 از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 28/05/98  تا ساعت 18 روز یکشنبه مورخ  03/06/98

*نحوه دریافت اسناد مناقصه :

مناقصه‌گران حائز شرایط فوق، می‌توانند پس از ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، بدون واریز وجه فایل اسناد مناقصه را بارگیری نمایند.

*تاریخ و محل تحویل اسناد:

از پیشنهاد دهندگان تقاضا می‌گردد ؛ ابتدا تصویر کلیه مستندات و مدارک پاکات مناقصه (الف،ب،ج )را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 16/06/98 بارگذاری  و اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت الف) را مطابق با شرایط درج شده دراسناد مناقصه درپاکت لاک و مهرشده حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 16/06/98 پس از ثبت در دبیرخانه شرکت برق منطقه ای خراسان  به آدرس: مشهد، انتهای بلوار وکیل‌آباد، نرسیده به دو راهی شاندیز، طرقبه، سمت راست، شرکت برق منطقه‌ای خراسان، به امور تدارکات و قراردادها  تلفن: 36103613051 دورنگار: 6103629 3-051 تحویل نمایند.

*تاریخ گشایش پاکات: ساعت 10 صبح روزشنبه مورخ 16/06/98

*مناقصه‌گران جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند که لیست دفاتر منتخب در سامانه ستاد (www.setadiran.ir) موجود می باشد.

*در صورت نیاز به توضیحات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با امور نظارت برخدمات به‌شماره 36103645-051 (آقای  فیروزی)  یا با امورتدارکات و قراردادها به‌شماره 36103613-051تماس حاصل نمایند.

*به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش وپیشنهاداتی که بعداز انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب‌اثرداده نخواهد شد.

*پیشنهاد دهنده موظف به ارایه تضمین معتبر مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی می‌باشد و پیشنهادهای فاقد سپرده،
سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمترازمیزان مقرر، چک شخصی ونظایرآن موردپذیرش واقع نخواهد شد.

*سایراطلاعات وجزییات دراسناد مناقصه درج شده است .

ضمنا" جهت کسب اطلاعات بیشتر به‌پایگاه‌های اطلاع‌رسانی به‌آدرس ذیل مراجعه نمایید:

پایگاه اطلاع رسانی معاملات توانیر                                                                                                             http://tender.tavanir.org.ir

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات                                                                                                                               http:/iets.mporg.ir

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه‌ای خراسان                                                                                                  www.krec.ir

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت«ستاد»                                                                                                                    www.setadiran.ir

                             روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان

شناسه آگهی:569695


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد