مزایده واگذاری اجرای طرح کارت پارک هوشمند در معابر سطح شهر

مرحله اول(نوبت اول)

 

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه سوم جلسه هفتاد و هشتم مورخ 29/03/97  شورای اسلامی شهر اجرای طرح کارت پارک هوشمند در معابر سطح شهر، را از طریق مزایده‌عمومی به افراد یا شرکت‌های واجدشرایط برای مدت یک‌سال واگذار نماید.

لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشارآگهی جهت دریافت اسنادمزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن: 53241010 داخلی 127 مسئول امورقراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند. شایان ذکر است مهلت اخذ پیشنهادات به‌مدت 10 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی نوبت‌دوم می‌باشد.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت13:30 روز پنجشنبه مورخ 14/06/98 دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

تاریخ گشایش اسناد: ساعت15:00روز شنبه مورخ 16/06/98 در محل شهرداری شهرضا(حضور متقاضیان بلامانع می‌باشد)

به پیشنهادات مخدوش، مشروط،یا خارج از تاریخ فوق ترتیب‌اثر داده نخواهد شد

به پیشنهاد دهندگان باید حداقل 5% مبلغ پایه مزایده را به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به‌حساب سپرده 3100000052002 بانک ملی در پاکت (الف) لاک و مهر  شده تحویل نمایند

سپرده نفر اول،دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به‌نفع شهرداری ضبط می‌گردد

شهرداری در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد