مزایده مستغلات شهرداری (مرحله‌اول نوبت‌اول)

اجاره سالن واقع درپارک خاوران

اجاره مغازه جنب شهرداری مرکزی

اجاره غرفه موجود درترمینال مسافربری شرق

اجاره مغازه نانوایی و مغازه لبنیاتی واقع درامیرآباد

اجاره محل کیوسک اغذیه فروشی و مغازه واقع در پارک معلم

اجاره محل کیوسک اغذیه فروشی و محل پیست دوچرخه‌سواری باغ طوبی(باغ بانوان)

شهرداری شهرضا در نظر دارد تعدادی از مستغلات خود را به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا، از طریق مزایده عمومی و به‌صورت استیجاری برای مدت دو سال واگذار نماید.

لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشارآگهی جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن: 53241010 داخلی 127 مسئول امورقراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند. شایان ذکر است مهلت اخذ پیشنهادات به‌مدت 10 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی نوبت‌دوم می‌باشد.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت13:30 روز پنجشنبه مورخ 14/06/98 دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

تاریخ گشایش اسناد: ساعت15:00 روز شنبه مورخ 16/06/98 در محل شهرداری شهرضا(حضور متقاضیان بلامانع می‌باشد.)

به پیشنهادات مخدوش، مشروط، یا خارج از تاریخ فوق ترتیب‌اثر داده نخواهد شد.

به پیشنهاد دهندگان باید حداقل 5% مبلغ پایه مزایده را به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده 3100000052002 بانک ملی در پاکت الف لاک و مهر  شده تحویل نمایند.

سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به‌نفع شهرداری ضبط می‌گردد.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد