آگهي مناقصه‌عمومي یک‌مرحله­اي شماره 24/98

شركت ‌آب و فاضلاب منطقه پنج شهرتهران در نظر دارد بهره­ برداری و نگهداری شبکه فاضلاب خود را از طريق مناقصـه‌عمومي یک‌مرحله­اي به پيمانكاران واجدشرايط (اشخاص حقوقي) واگذار نمايد.

برآورد اوليه: مبلغ 88.613.007.534 ریال (هشتاد و هشت میلیارد و ششصد و سیزده میلیون و هفت هزار و پانصد و سی و چهار ریال) از محل بودجه جاری و طرح‌های غیرعمرانی شرکت می‌باشد.

مدت اجراي عمليات:  از تاريخ صورتجلسه تحویل زمین به‌مدت 24 ماه تمام می­باشد.

شرايط اختصاصي شركت در مناقصه‌:  ارایه رتبه حداقل 5 رشته آب یا تأسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - ارایه حداقل دو رضایتنامه کتبی با موضوع مناقصه از کارفرمایان قبلی برای پنج سال منتهی به سال 1398- ارایه تأییدیه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون،کار و امور اجتماعی- داشتن گواهینامه صلاحیت و حداقل رتبه دو بهره­برداری و نگهداری شبکه‌های جمع آوری فاضلاب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور یا وجود نام آن شرکت در لیست شرکت‌های راهبر تأسیسات آب (سایتWater.nww.ir)

مبلغ و نوع سپرده شركت درمناقصه: پيشنهاد دهنده مكلف است مبلغ 2.822.390.227 ریال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي به حساب  شماره  5- 402537-40-869 نزد بانك سامان شعبه ستارخان كد 869  به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران ارایه نمايد

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: تا آخر وقت اداری روز ­شنبه تاریخ 16/6/1398 در محل دبيرخانه شركت آب وفاضلاب منطقه پنج شهر تهران واقع در بزرگراه نواب صفوی، ‌تقاطـع خيابـان امام خميني،  ضلع جنوب شرقي، طبقه اول

تاريخ بازگشایي پيشنهادها: ساعت 10:30 روز یکشنبه تاریخ 17/06/1398 در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی ـ ‌تقاطـع خيابـان امام خميني ـ ضلع جنوب شرقي ـ طبقه سوم خواهد بود.

قيمت فروش اسناد : مبلغ  1.000.000 ريال می‌باشدكه بايد به حساب شماره 1- 402537-40-869  نزد بانك سامان شعبه ستارخان كد 869 به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران واريز گردد.

ـ به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء‌ مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه درج آگهي به‌عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ـ ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه­گران تا مورخ 17/09/1398 مي‌باشد.

داوطلبان مي­توانند به منظور دريافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 06/06/1398 با در دست داشتن معرفي‌نامه به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران مراجعه نمايند.

نشاني سايت اينترنتي‌: t5ww.tpww.ir

نشاني سايت ملي مناقصات:http://iets.mporg.ir

نشاني سايت شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور: http:tender.nww.ir

نشاني سايت سامانه كشوري نظارت بر مناقصات: http://tender.bazresi.ir


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد