.

آگهي مناقصه‌عمومي دومرحله‌اي(نوبت دوم)

موضوع مناقصه: خريد انواع كنتور برق به‌صورت عمده با كارگزاري شركت توزيع نيروي برق استان زنجان به‌شماره 73_98 به‌شرح كالا و تعداد و مبلغ سپرده شركت در مناقصه طبق جدول زير:

رديف

شرح كالا

تعداد(دستگاه)

مبلغ سپرده شركت درمناقصه(ريال)

1

كنتور تكفاز ديجيتالي چند تعرفه

باقاب

78.100

5.984.900.000

بدون قاب

24.700

2

كنتور سه فاز ديجيتال چند تعرفه اتصال مستقيم

باقاب

4.150

1.591.400.000

بدون قاب

3.050

جمع كل سپرده شركت درمناقصه (ريال)

7.576.300.000

شركت توزيع نیروی برق زنجان كارگزار براي شركت‌هاي توزيع برق: تبريز، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، كرمانشاه، كردستان، ايلام  و همدان مي‌باشد. ساير اطلاعات و جزیيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.

 مهلت فروش اسناد: از تاريخ  21/06/1398 تا  27/06/1398 به‌مدت 7 روز

نوع سپرده شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي، چك تضمين شده بانكي، واريز وجه به‌حساب جاري شركت به‌شماره  0105626274006 نزد بانك ملي شعبه برق زنجان (كد4319) و ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات بيمه‌گر داراي مجوز و بيمه مركزي خواهد بود.(مطابق با آئين‌نامه تضمين شركت‌هاي توزيع برق ابلاغي3070/11مورخ 29/06/1396)

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، فاقد سپرده، مشروط، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارایه گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ و نحوه خريد و دريافت اسناد مناقصه: واريز مبلغ 400.000 ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به‌نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارایه اصل فيش واريز در پاكت الف الزامي است. نحوه دريافت اسناد به دو روش زير مي‌باشد:

الف-جهت دريافت حضوري اسناد مناقصه؛ با در دست داشتن اصل فيش‌واريزي و معرفی‌نامه نماينده توسط شركت كننده با مراجعه به آدرس مناقصه‌گزار كه در ذيل درج گرديده است.

ب- جهت دريافت غيرحضوري اسناد مناقصه؛ ابتدا تصوير فيش‌واريزي را به‌شماره: 33448501-024 فاكس نموده و با هماهنگي اداره قراردادهاي مناقصه‌گزار به شماره تلفن: 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد.

مهلت تحويل اسناد و بازگشايي اسناد مناقصه: تحويل اسناد مناقصه فوق تا ساعت 14:00 مورخ  07/07/1398 به دبيرخانه شركت (آدرس ذيل)با اخذرسيد و بازگشايي اسناد رأس ساعت 12:00 مورخ 08/07/1398 در سالن كنفرانس شركت توزيع نیروی برق زنجان خواهد بود.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه: كليه توليدکنندگان كه داراي تأييديه صلاحيت توانير، پروانه توليد كالا و علامت استاندارد ISIRI كالاي موضوع مناقصه مي‌توانند در اين مناقصه شركت نموده و بر حسب تخصص و تمايل مي‌توانند در يك يا هر دو نوع كنتور موضوع مناقصه شركت نمايند. ضمناً مهلت انقضاي پروانه حداقل تا پايان سال 1398 باشد.

نام و نشاني شركت مناقصه‌گزار : زنجان، خيابان سعدي شمالي، شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، امور تداركات، كدپستي :13111-45137  تلفن: 13-33440011024  فاكس 33448501-024 جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن: 33460500-024 يا 33157274-024  تماس حاصل فرمایید.

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه: برعهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود و مناقصه‌گر مي‌بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شركت سوال نمايد.(تلفن اداره قرادادهای شركت:  33460500-024 يا 33157274-024)

متقاضيان مي‌توانند جزیيات و اسناد مربوط به مناقصه  را در سايت‌هاي:

(سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  www.zedc.ir ) و (.org.irwww.tavanir شبكه اطلاع رساني معاملات توانير) يا (http://iest.mporg.ir پايگاه ملي مناقصات)مشاهده فرمايند.

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد