«آگهي مناقصه‌عمومي»

مناقصه‌گزار: سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری یزد

موضوع مناقصه: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان آرامستان‌های شهرداری یزد تا سقف 18 نفر

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 900.000.000 ریال) معادل 5% مبلغ برآورد اولیه 18.000.000.000 ریال( مي­باشد كه مي­تواند به‌صورت واريز به حساب شماره 2090410817 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی یزد و يا به‌صورت ضمانتنامه بانكي(با اعتبار سه ماه) در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي‌نام باشد. در ضمن به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده­هاي مخدوش، سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب‌اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد: یک‌سال شمسی

محل انجام كار: يزد، سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری یزد  

محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می­بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت www.yazd.ir، اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ خرید اسناد 500.000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2022070889 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی یزد و مهلت فروش اسناد از تاریخ 21/06/98 لغایت 03/07/98 می­باشد. متقاضیان می­بایست فیش خرید اسناد را در پاکت (الف) قرار دهند.

زمان و محل تحویل پیشنهادات: متقاضیان می­توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 03/07/98  پاکات پیشنهادی خود را به دبيرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تحویل دهند.

زمان بازگشایی پاکات: كليه پاکات در ساعت10:00روز پنجشنبه مورخ 04/07/98، در دفتر معاون خدمات شهری شهرداری یزد مفتوح مي‌گردد.

ساير اطلاعات و جزیيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. شماره تماس: 2-36258000-035

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب‌اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده‌هاي آنها به‌ترتيب ضبط خواهد شد.

سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به‌عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

م الف 795

 

 

 

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد