آگهی مناقصه‌عمومی يک‌مرحله‌ای شماره  11/98

دستگاه مناقصه‌گزار

شرکت مخابرات ايران - منطقه اردبيل

موضوع مناقصه

عمليات برگردان 25 دستگاه کافو نوری در سطح استان شامل نصب و راه اندازی، مفصل بندی، حفاری وكابلكشي خاكي، کابلکشی کانالی فيبر نوری، اجرای تغذيه، نيرو و ارت و... با تهيه مصالح و تجهيزات مربوطه

تضمين شرکت درمناقصه

پيشنهاد دهندگان بايستی تضمينی به‌مبلغ 323.700.000 ريال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک بانکی رمز دار(چک تضمين شده) تهيه و تسليم و يا نقداً به‌حساب شماره  1660260232  ( با کد شناسه  1000080613142 ) نزد بانك ملت شعبه مرکزی اردبيل واريز و فيش آنرا ارایه نمايند.

ضمناً به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از ميزان مقرر، چک شخصی و نظاير آن ترتيب‌اثر داده نخواهد شد.

مدت  فروش اسنادمناقصه

پس از چاپ آگهی به‌مدت 5 روز کاری شرکت

آخرين مهلت تحويل مدارک و اسناد مناقصه

5 روز کاری شرکت پس از آخرين مهلت فروش اسناد مناقصه

چگونگی و محل دريافت اسناد مناقصه

اشخاص حقوقی می‌توانند با ارایه فيش واريزی به‌مبلغ 150.000  ريال به حساب 1660260232 ( با کد شناسه  1000080119120 ) نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبيل به اداره پشتيبانی و تدارکات  واقع در اردبيل، خ جمهوری اسلامی، ميدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه اردبيل، طبقه دوم مراجعه و اسناد را دريافت نمايند ويا با واريز مبلغ 50.000 ريال به حساب فوق در مهلت مقرر از طريق اينترنت به سايت اين شرکت به‌آدرس  www. ardabil-tci.ir مراجعه واسناد را دريافت نمایند و جهت اطلاع از آخرين تغييرات احتمالی در اسناد مناقصه بايستی تا پايان مهلت تحويل پيشنهادات به سايت مذکور مراجعه نمايند.

 درضمن به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد لاک ومهر و پيشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب‌اثر داده نخواهد شد.

محل تحويل پيشنهادات

اردبيل، خ جمهوری اسلامی، ميدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه اردبيل، طبقه همکف، دبيرخانه

شماره تلفن تماس و دورنگار

33363218-045

33363555-045

- بازگشایی پاکت‌ها دومين روزکاری شرکت پس از اتمام مهلت تحويل مدارک و اسناد رأس ساعت 10 صبح در دفتر مدير منطقه انجام خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزیيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

 

تاريخ چاپ آگهی : 26/6/98   - روزنامه مناقصه مزايده    


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد