آگهي تجدید مناقصه‌عمومي یک‌مرحله­اي شماره 35/98

شركت ‌آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران در نظر دارد نسبت‌به خريد شیرآلات انشعابی مطابق با استانداردهاي مربوطه و ساخت ایران از طريق مناقصـه‌عمومي يك‌مرحله­اي از تولید­کنندگان و تأمین­کنندگان معتبر داخلی با شرايط زير اقدام نمايد.

مدت و محل تحويل: ظرف مدت 3 ماه از تاريخ ابلاغ قرارداد در انبارهای شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران.

مبلغ و نوع سپرده شركت درمناقصه: پيشنهاد دهنده مكلف است مبلغ 382.500.000 ریال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي به‌حساب شماره 5- 402537-40-869 نزد بانك سامان شعبه ستارخان كد 869 به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران ارایه نمايد.

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه تاریخ 28/07/1398 در محل دبيرخانه شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران واقع در بزرگراه نواب صفوی، ‌تقاطـع خيابـان امام خميني، ضلع جنوب شرقي، طبقه اول.

تاريخ بازگشایي پيشنهادات: ساعت10صبح روز دوشنبه تاریخ 29/07/1398 در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی، ‌تقاطـع خيابـان امام خميني، ضلع جنوب شرقي، طبقه سوم خواهد بود. 

قيمت فروش اسناد: مبلغ 1.000.000 ريال می­باشد كه بايد به‌حساب شماره 1- 402537-40-869 نزد بانك سامان شعبه ستارخان كد 869 به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران واريز گردد.

ـ به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء ‌مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتيب‌اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه درج آگهي به‌عهده مناقصه­گزار مي‌باشد.

ـ ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه‌گران تا مورخ 29/10/1398 مي­باشد.

داوطلبان مي­توانند به‌منظور دريافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز سه­شنبه مورخ  16/07/1398 با در دست داشتن معرفي­نامه به‌دبيرخانه شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران مراجعه نمايند.

نشاني سايت اينترنتي: ‌ t5ww.tpww.ir

نشاني سايت ملي مناقصات: http://iets.mporg.ir      

نشاني سايت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور: http:tender.nww.ir 

نشاني سايت سامانه كشوري نظارت برمناقصات:  http://tender.bazresi.ir


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد