آگهی تجدید مناقصه

شهرداری بندرچابهار به‌استناد مصوبه شماره 363 مورخ 17/04/98 شورای محترم اسلامی شهر چابهار در نظر دارد تعداد 4 دستگاه شاسی ایسوزو و یک‌دستگاه شاسی بنز از طریق مناقصه‌عمومی خریداری ‌نماید تولیدکنندگان و فروشندگان واجدشرایط از تاریخ درج آگهی نوبت‌دوم به‌مدت 7روز مهلت دارند با واریز مبلغ 500.000 ریال به‌حساب سیبا 3100000025003 جهت دریافت اسناد مناقصه به‌سایت ملی مناقصات و یا سایت شهرداری بندر چابهار مراجعه نمایند. مهلت ارایه پیشنهادات 7 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد به‌دبیرخانه شهرداری و افتتاح پاکات 48 ساعت پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در محل سالن کنفرانس شهرداری می‌باشد.

1-    سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 1.280.000.000 ریال واریز به‌حساب سیبا 3100001629001 و یا ارایه ضمانتنامه‌ بانکی که از تاریخ صدور به‌مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد.

2-   سپرده نفرات اول و دوم تا تاریخ عقد قرارداد نگهداری و الباقی پس از افتتاح پاکات عودت می‌گردد.

3-  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادادت مختار است.

4-   به پیشنهادات مخدوش، مشروط، ناخوانا و فاقد سپرده ترتیب‌اثر داده نمی‌شود.

5-   پیشنهادات در سه‌پاکت «الف»(فیش سپرده) «ب»(اسناد و مدارک و نمونه قرارداد و شرایط‌خصوصی)

 «ج»(برگ پیشنهاد قیمت) کلیه پاکات مهر و موم شده به‌دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.

6-   سایر شرایط در اسناد مناقصه درج و ارایه می‌گردد.

7-   آدرس ارسال پیشنهادات:

   چابهار، بلوار امام خمینی، ساختمان شهرداری بندر چابهار

  کدپستی: 9971716476      تلفن تماس: 35324011-054

سایت شهرداری: www.chabaharcity.ir

سایت ملی مناقصات: www.iets.mporg.ir

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد