فراخوان مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای

خرید تجهیزات و اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی

مجتمع آموزش عالی شیروان در نظر دارد مناقصه‌عمومی خرید تجهیزات و اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی مجتمع را مستند به صورتجلسه شماره 2265مورخ 16/07/98 کمسیون معاملات مجتمع از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها ازطریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت(ستاد) به‌آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 17/07/1398 می‌باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت16:00 روز دوشنبه مورخ  22/07/1398

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 14:00 روزدوشنبه مورخ 06/08/1398

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 08/08/1398

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار: جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت‌های

الف) آدرس: خراسان شمالی، شیروان، کیلومتر7 محور شیروان به‌بجنورد، مجتمع آموزش عالی شیروان

تلفن تماس: 2-36353660-058

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت‌نام : 88969737 و 85193768


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد