آگهی تجدید مناقصهعمومی یک‌مرحله‌ای

با ارزیابیکیفی به‌شماره 65/98

 

 

1- نام دستگاه مناقصهگزار: شرکت آبوفاضلاب منطقه شش شهر تهران

2- موضوع مناقصه: خرید تگ و تحویل آن به انبار شرکت آب و فاضلاب منطقه شش و خدمات نصب، آموزش و خدمات پس از فروش

 ۳- مهلت خرید و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت 16:15 مورخ 01/08/98 با واریز مبلغ 500.000 ریال بهحساب جاری۸۱۸۴۰۲۵۸۶۶001 بانک سامان شعبه شهرری در وجه شرکت آبوفاضلاب منطقه شش شهر تهران و با معرفی‌نامه معتبر به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت به‌نشانی: تهران، شهرری، خیابان ۲۴ متری (زکریای رازی)، مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۴- محل اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت .

5- برآورد اولیه مناقصه و مدت اجرای‌کار:  برآورد اولیه مبلغ 9.712.500.000 ریال- 6 ماه شمسی.

6- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:

1-6- تنها اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارند.

2-6-داشتن گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی الزامی بوده و هرگونه نامه از وزارتکار مبنیبر ثبتنام یا گذراندن دوره مورد قبول نمی‌باشد.

7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: بهمیزان 455.375.000ریال میباشد که شرکتکنندگان در مناقصه میتوانند بهصورت واریز نقدی بهحساب جاری شماره ۰۱۰۷۸۰۷۸۷۴۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه بلوار شهرری یا ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی بهنام شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران تهیه و ضمیمه پیشنهاد بهدستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. بهپیشنهادهای فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل گردد مطلقاَ ترتيباثر داده نخواهد شد.

 8- مهلت و محل تحویل پیشنهادات: تا ساعت 16:15 روز دوشنبه مورخ 20/08/98 دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت بهنشانی مذکور.

9- زمان بازگشایی پاکات ارزیابی: ساعت 10:00 روز سه‌شنبه 21/08/98

10- زمان بازگشایی پاکات (الف، ب، ج): ساعت 10:30 روز دوشنبه مورخ 27/08/98

11- سایر اطلاعات و مدارک مورد نیاز مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج میباشد.

 12-هزینه درج دو نوبت آگهی بهعهده برنده مناقصه میباشد و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد مناقصه قابل استرداد نمیباشد.

 ۱۳- نشانی سایتها:

سایت ملی مناقصات: http://iets.mporg.ir

 سایت آب و فاضلاب مهندسی کشور: www.nww.ir

 سایت آب و فاضلاب منطقه6: www.t6ww.tpww.ir

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد