آگهي مناقصه (نوبت‌دوم)

شهرداري بروجرد در نظر دارد  اجراي پروژه‌هاي مندرج در جدول ذيل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.  


رديف

عنوان پروژه

اعتبار پروژه به‌ریال

(اسناد خزانه)

برآورد اوليه براساس فهرست بهاي 98

سپرده شرکت در مناقصه به‌ریال

1

خاکبرداری ،زیرسازی و جدول تپه چغا

730.000.000

راه وباند

36.500.000

2

اجرای دیوار سنگی باغ فدک

722.000.000

ابنیه

36.100.000

شرايط شركت در مناقصه:

1-ارایه قیمت پیشنهادی به انضمام فیش واریزي سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب 7318664161616161بانک مهراقتصاد به‌نام شهرداری بروجرد و یا ضمانتنامه معتبر بانکی.

2-شركت كنندگان مجاز:  شركت‌هاي رتبه بندي شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور.

3- از برنده مناقصه ده درصد تضمين  حسن انجام کار گرفته مي‌شود.

4- به پیشنهادهای مخدوش، مبهم، مشروط و یا فاقد فیش سپرده  شركت در مناقصه و یا پس از  مهلت قانوني رسیدگی نمي‌شود.

5- شهرداری در رد یا قبول كليه پیشنهاد ها مختار است.

6- چنانچه برنده اول يا دوم  مناقصه از امضاي قرارداد  خودداري نمایند  سپرده  شركت در مناقصه به‌نفع شهرداري وصول خواهد شد.

7-مهلت دریافت اسناد: تا 23/07/1398  و مهلت ارسال  پاکت‌های پیشنهادی: تا 04/08/1398

8- ارایه مدارك و اسناد شركت به همراه گواهي‌نامه صلاحيت پيمانكاري وگواهی‌نامه ایمنی شرکت الزامي است.

9-کلیه مراحل برگزای مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‌آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

 

                                                                                                                                                                                           رحیم جافری

                                                                                                                                                                                       شهردار بروجرد


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد