مناقصه عمومی يك‌مرحله‌اي

 

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه‌های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد. لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت با در نظر گرفتن رشته مربوطه، پايه وظرفيت آزاد درخواست می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ  28 /07/ 98  به‌سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به‌آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.        تلفن تماس:37681713

رديف

پروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

محل اجرا

موضوع

اعتبار

نوع

قرارداد

مدت پیمان (ماه)

مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 1398 با شرایط  مندرج (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادات تا ساعت 12 مورخ

تاریخ بازگشایی ساعت 9

مورخ

1

تخریب و بازسازی 6 کلاسه روستای حصار تربت حیدریه (خانم برزگر) ۲۰۹۸۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰۴۸

تربت حیدریه

تکمیل ساختمان

عمرانی

زیربنایی سرجمع

4

6.033.415.010

310.000.000

09/08/98

12/08/98

2

تکمیل ابتدایی احمدآباد تبادکان (گرجستانی)  ۲۰۹۸۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰۵۲

تبادکان

تکمیل ساختمان

عمرانی

زیربنایی سرجمع

5

4.250.919.487

220.000.000

09/08/98

12/08/98

3

تکمیل 6 کلاسه ابتدایی ارزنچه علیا تایباد (محمد عظیم و محمد امیر عظیمی)  ۲۰۹۸۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰۵۳

تایباد

تکمیل ساختمان

عمرانی

زیربنایی سرجمع

5

7.859.569.453

400.000.000

09/08/98

12/08/98

4

تکمیل راهنمایی (سالن ورزشی) شهید آیت باخرز  ۲۰۹۸۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰۵۴

باخرز

تکمیل سالن و محوطه سازی

عمرانی

زیربنایی سرجمع

4

9.243.747.650

470.000.000

09/08/98

12/08/98

5

احداث 6 کلاسه بهنام بهروز زاوه  ۲۰۹۸۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰۵۵

زاوه

تکمیل ساختمان

عمرانی

زیربنایی سرجمع

5

8.150.638.503

410.000.000

09/08/98

12/08/98

6

احداث خوابگاه شبانه روزی دانش آموزان  صالح آباد  ۲۰۹۸۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰۵۶

صالح‌آباد

تکمیل سالن

عمرانی

زیربنایی سرجمع

3

4.597.304.046

230.000.000

09/08/98

12/08/98

 

 

 

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع‌کار (شرکت در مناقصه) به‌صورت:1- ضمانتنامه بانکی مورد قبولکارفرما به‌مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .(برابر فرمهای هیئت دولت)

2 - واریز نقدی به‌حساب شماره 2173061701002 سیبا ملی مشهد در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی... چک تضمینی قابل قبول نمی‌باشد.

محل تحویل پاکت تضمین : دبیرخانه اداره کل                                   محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت            محل بازگشایی پیشنهادات: سالن جلسات          اعتبار پيشنهادات : سه ماه

کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به‌آدرس www.setadiran.ir  انجام می‌گردد.

 

 

 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد