آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

1-دستگاه مناقصه گزار: شهرداری بندر چابهار

2-موضوع مناقصه: تکمیل اجرای جدول‌گذاری، زیر سازی و آسفالت معابر محله مراد آباد شهرستان چابهار

3-برآورد اولیه و مدت پیمان: به میزان 66.787.164.575 ریال بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1398 بوده و مدت پیمان 18 ماه شمسی می‌باشد.

4-محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات طرح‌های مربوط به تعهدات سفرهای مقام معظم رهبری و اعتبارات داخلی شهرداری چابهار می‌باشد.

5-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 3.340.000.000 ریال است که باید به صورت نقدی و یا ضمانتنامه معتبر بانکی به حساب سیبا 3100001629001 به نفع شهرداری بندر چابهار ارایه گردد. فیش واریزی باید به تأیید امور مالی شهرداری برسد.

6-شرایط مناقصه‌گران: دارا بودن گواهی صلاحیت پیمانکاری راه با حداقل پایه 5

7-تاریخ، مهلت و نشانی دریافت اسناد مناقصه: مناقصه‌گران می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت‌دوم به مدت 3 روز کاری با مراجعه به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری بندر چابهار به نشانی: چابهار، بلوار امام خمینی (ره)، ساختمان شهرداری، تلفن: 35320445-054 و 35320034-054 (پاسخگویی به سوالات و ابهامات نیز در همان محل انجام می‌گیرد).

8-مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: همراه داشتن در خواست کتبی جهت خرید اسناد مناقصه و ارایه نسخه اصل رسید بانکی واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 3100000025003 سیبا بانک ملی به نام شهرداری بندر چابهار

9-تاریخ، مهلت و نشانی تحویل اسناد: مناقصه‌گران می بایست پاکات پیشنهاد قیمت به همراه سایر اسناد و مدارک را به صورت مهر و موم شده حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 23/09/98 به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری بندر چابهار به نشانی فوق‌الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.

10-سایر شرایط مناقصه‌گران: دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- دارا بودن گواهی معتبر (قابل استعلام) از سوی حسابرسان مالی رسمی جهت اسناد مالی شرکت تا پایان سال 1397- گواهی عدم بدهی مالیاتی

11-محل و زمان گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران رأس ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 25/09/98، در سالن کنفرانس شهرداری گشایش می‌گردد.

12-سپرده نفرات اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و الباقی پس از اعلام کمیسیون برگشت داده می‌شود.

13-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

14-پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

15-به پیشنهادات مخدوش، مشروط، ناخوانا و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد