آگهی تجدید مزایده عمومی

شماره: 1-11156/ب/ص

یک شرکت صنعتی در نظر دارد نسبت به فروش 18 دستگاه مولد برق گازسوز 17 کیلوولت آمپر14کیلو وات) و 16دستگاه مولد برق گاز سوز 12کیلوولت آمپر(3/9کیلو وات) نو و آکبند، برند KOHLER ساخت آمریکا از طریق مزایدهعمومی اقدام نماید. کلیه متقاضیان واجدشرایط میتوانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 10/09/98 جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاع از شرایط آن با شمارههای: 88938919-021 داخلی امور بازرگانی 09024358952 تماس حاصل نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

آخرین مهلت ارسال پاکات: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 20/09/98 در محل دفتر مرکزی، امور بازرگانی

تشکیل کمیسیون مزایده جهت تعیین برنده روز شنبه مورخ 23/09/98 خواهد بود.

سپرده شرکت در مزایده: 2 میلیارد ریال بهصورت چک تضمین شده بانکی یا واریز نقدی ویا یک فقره ضمانتنامه بانکی قابل تمدید.

شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

ارایه معرفی نامه و مدارک شناسایی جهت دریافت اسناد الزامی است.

هزینه کارشناسی، چاپ و نشر آگهی برعهده برنده مزایده میباشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد