نوبت دوم

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 35/98 (نوبت اول)

 

1-    نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران

2-  شماره، موضوع، مدت و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مدت زمان

مبلغ برآورد (ريال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ريال)

زمان برگزاری جلسه

35/98

انجام خدمات مالی و پشتیبانی و کارشناسی

یک سال

24.331.673.788 (بیست و چهار میلیارد و سیصد و سی و یک میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و هشتاد و هشت)

1.060.000.000

(یک میلیارد و شصت میلیون) ریال

ساعت14:00

روزسه شنبه

مورخ 3/10/98

 

3- مدارک مورد نیازجهت شرکت در مناقصه: سابقه کاری مرتبط و گواهینامه شمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تأیید صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی و گواهینامه صلاحیت ایمنی وفق اسناد ارزیابی کیفی

4-  محل اعتبار: اعتبارات جاری

5-  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به یکی از انواع ذیل می باشد:1)فیش واریزی به حساب شماره 1

- 60000000-4-117 نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آبفای شهرها و شهرک های غرب تهران 2)ضمانتنامه بانکی 3)ضمانتنامه صادره از مؤسسات اعتباری غیربانکی (دارای مجوز از بانک مرکزی) در وجه شرکت آبفای شهرها و شهرک های غرب تهران 4) ارایه گواهی صادره از امور مالی شرکت آبفای مبنی بر کسر از مطالبات قطعی شده 5)چک بانکی تضمینی

(به پیشنهاداتی که فاقدسپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد)

6-  مهلت و محل دریافت اسناد: متقاضیان شرکت در مناقصات می توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 18/09/98 به دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب شهرها وشهرک های غرب تهران به نشانی: تهران، کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج، تهرانسر مرکزی، بلوار اصلی، خیابان شهید علیرضا راسخ مهر (یکم غربی)، ساختمان شماره 1 تلفن تماس: 9-44508336 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

7- مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد: الف: معرفی نامه مشتمل بر ذکر 1) شماره اقتصادی 2) شماره ثبت 3)کدپستی 10 رقمی 4) شماره نمابر ب: فیش بانکی به مبلغ 1.500.000 (یک میلیون و پانصدهزار) ریال به حساب شماره 6- 60000000-4-117 نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آب وفاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران

8-مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 02/10/98 به دبیرخانه مرکزی شرکت آبفای شهرک های غرب در قبال اخذ رسید.

9- زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 03/10/98 دردفترقراردادها وبازرگانی شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران

10-هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه به عهده کارفرما می باشد.

11-به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 نشانی سایت های اینترنتی (http://tender.bazresi.ir) (http://tender.nww.co.ir)و(http://iets.mporg.ir

شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد