آگهی مزایده عمومی فروش املاک (نوبت اول)

شهرداری بروجرد در نظر دارد براساس بند3 مصوبه جلسه رسمی شماره 135 شورای اسلامی شهر نسبت به فروش قطعاتی زمین واقع در اراضی فاز 8 اندیشه، هواشناسی و بلوار شهرداری از طریق مزایده عمومی اقدام نمایید. بدین منظورمتقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشارآگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده و ارایه پیشنهاد به اداره امورقرارداد های شهرداری بروجرد مراجعه نمایند. بدیهی است شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات رسیده پس از مهلت مقرر ویا مبهم، مشروط ویا مخدوش و فاقد سپرده شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد. هچنین هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است.

 

 رحیم جافری

 شهردار بروجرد

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد