آگهی تجدید مناقصه عمومی

شماره 1-17/98

شرکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد کار طراحی و اجرای دکوراسیون اتاق فرمان‌های نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق نکا را طبق شرایط ذیل و همچنین شرایط خصوصی و فنی و نقشه ها و جزییات اجرایی کار پیوست اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. علاقمندان جهت خرید اسناد مناقصه با ارایه معرفی‌نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 000/300 ریال به حساب سیبا شماره 0105692716008 به نام شرکت مدیریت تولید برق نکا نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه به اداره تدارکات این شرکت (کیلومتر 25 جاده زاغمرز) مراجعه نمایند.

1-مدت زمان انجام کار: 4 ماه از تاریخ مبادله قرارداد

2-زمان فروش اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز کاری.

3-پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهاد خود را بر اساس شرایط مناقصه تنظیم و حداکثر تا ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 15/10/98 به اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق نکا واقع در نکا، کیلومتر 25 جاده زاغمرز، نیروگاه شهید سلیمی نکا تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات واصله رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 16/10/98 با توجه به شرایط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادات مالی کمیسیون مناقصه آزاد می‌باشد.

4- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 218.665.000 ریال است که بایستی به یکی از صورت‌های مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد:

1-4-رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا 0105692716008 این شرکت نزد بانک ملی ایران شعه نیروگاه شهید سلیمی نکا.

2-4-چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما.

3-4-ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما برابر با فرم پیوست که می بایست دارای 3 ماه اعتبار باشد.

5- به پیشنهادات فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد

7-به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- سایر اطلاعات و جزییات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است..

جهت مشاهده آگهی و خلاصه اسناد به سایت های

www.npgm.ir,www.tender.tpph.ir

و پایگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و برای کسب موارد بازرگانی با شماره تلفن: 34622465-011 خانم حیدری و کسب اطلاعات فنی بیشتر با شماره تلفن: 09111505200 آقای مهندس رکابی تماس حاصل فرمایید.

اداره روابط عمومی


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.