جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

 

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت  دوم)

(شماره 31/98)

1-    نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران

2-    موضوع مناقصه: تهیه و نصب 3800 فقره انشعاب فاضلاب خانگی زون A و نقاط پراکنده شهر ملارد به همراه تضمین عملکرد مطابق نقشه‌های اجرایی

3-    مبلغ برآورد: 46.000.000.000 ریال (چهل و شش میلیارد) ريال براساس فهرست بهای خاص

4-    مدت زمان کار: 6 ماه

5-    رتبه مورد نیاز: 5 آب

6-     محل اعتبار: جاری

7-    سطح بازرسی: سطح یک

8-    مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 000/000/708/1 (یک میلیارد و هفتصد و هشت میلیون) ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد:

1)فیش واریزی به حساب شماره 1- 60000000-4-117 نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آبفای شهرها و شهرک های غرب تهران 2)ضمانتنامه بانکی 3)ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی (دارای مجوز از بانک مرکزی) در وجه شرکت آبفای شهرها و شهرک‌های غرب تهران 4) ارایه گواهی صادره از امور مالی شرکت آبفای مبنی بر کسر از مطالبات قطعی شده 5)چک بانکی تضمینی

(به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد)

9-    مهلت و محل دریافت اسناد: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان ساعت اداری روز سه‌شنبه مورخ 26/09/98 به دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب شهرها وشهرک‌های غرب تهران به نشانی تهران، کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج، تهرانسر مرکزی، بلوار اصلی، خیابان شهید علیرضا راسخ مهر (یکم غربی)، ساختمان شماره 4 تلفن تماس: 9-44508336 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

10-            مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد: الف: معرفی نامه مشتمل بر ذکر 1) شماره اقتصادی 2) شماره ثبت 3)کدپستی 10 رقمی 4) شماره نمابر

ب: فیش بانکی به مبلغ 1.500.000 (یک میلیون و پانصد هزار) ریال به حساب شماره 6- 60000000-4-117 نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آبفای شهرها و شهرک‌های غرب تهران

11-مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا ساعت 11:00 روز سه‌شنبه مورخ 10/10/98 به دبیرخانه مرکزی شرکت آبفای شهرک‌های غرب در قبال اخذ رسید.

12-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 14:00 روز سه‌شنبه مورخ 10/10/98 در دفتر قراردادها و بازرگانی شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران (تاریخ و زمان بازگشایی سایر پاکات متعاقباً به مناقصه‌گران واجد شرایط اعلام خواهد شد.)

13-هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه به عهده کارفرما می باشد.

14- به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

نشانی‌ سایت های اینترنتی:

)(http://tender.bazresi.ir) ,(http://tender.nww.co.ir) )  (http://iets.mporg.ir

شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد