مناقصه مرحله اول (نوبت اول)

تکمیل ساختمان واقع در ترمینال مسافربری شرق

تکمیل ساختمان آتش‌نشانی واقع در محله سروستان

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد ردیف بوجه شماره 33092 و شماره 34012 سال 1398 اجرای تکمیل ساختمان واقع در ترمینال مسافربری شرق و اجرای تکمیل ساختمان آتش‌نشانی واقع در محله سروستان را از طریق مناقصه عمومی به افراد یا شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و یا با تلفن: 53241010 داخلی 127 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند. شایان ذکر است مهلت اخذ پیشنهادات به مدت 10 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم می‌باشد.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 09/10/98 دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 10/10/98 در محل شهرداری شهرضا (حضور متقاضیان بلامانع می‌باشد)

به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پیشنهاد دهندگان باید حداقل 5% مبلغ پایه مناقصه را ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده 3100000052002 نزد بانک ملی در پاکت الف لاک و مهر شده تحویل نمایند.

سپرده نفر اول، دوم وسوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می‌گردد.

شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

شهرداری شهرضا

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد