شرکت مخابرات ایران- مخابرات منطقه زنجان

1-      موضوع مناقصه: نگهداری، بهینه سازی، مراقبت و حفاظت از شبکه فیبر نوری استان زنجان

2-      شماره مناقصه: مناقصه عمومی 31-10-98- م

3-      حوزه متقاضی: مدیریت شبکه

4-      قیمت پایه برآوردی سالانه: 1.700.000.000 ریال

5-      شرح عملیات: نگهدای، بهینه سازی، مراقبت و حفاظت از شبکه فیبر نوری استان زنجان

6-       محل تحویل اسناد و مدارک مناقصه: زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان ستادی شرکت مخابرات، واحد قراردادها (اتاق 104)، آقای هادی، شماره تماس: 331221137-024

7-      مهلت دریافت اسناد و مدارک مناقصه: تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 05/11/98

8-      هزینه دریافت اسناد و مدارک مناقصه: مبلغ 140.000 ریال طی فیش واریزی به حساب جام شماره 1682828266 نزد بانک ملت قابل واریز در کلیه شعب با شماره شناسه 2104198829209 می‌باشد.

9-      زمان و مکان جلسه توجیهی: با هماهنگی دستگاه متقاضی برگزار خواهد شد.

10-     مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 68.000.000 ریال و به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی به حساب جام شماره 1682828266 نزد بانک ملت قابل واریز در کلیه شعب با شماره شناسه 2104198830296 و یا چک بانکی رمزدار/چک تضمین شده بانکی و یا از محل مطالبات قطعی شده پیمانکار می‌باشد.

11-     توضیح اینکه مناقصه به صورت یک مرحله‌ای برگزار می‌گردد.

12-     محل تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان ستادی شرکت مخابرات استان زنجان

13-     مهلت تحویل پاکات: تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 19/11/98

14-     زمان و مکان گشایش پاکات: روز یکشنبه مورخ 20/11/98 ساعت 8:30 صبح، اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات

15-     آگهی فوق در سایت‌های ذیل درج گردیده است:

1- www.tcz.ir (سایت شرکت مخابرات استان زنجان)

2- www.tci.ir (سایت شرکت مخابرات ایران)

درج آگهی مناقصه و اسناد مربوطه در سایت‌های فوق الذکر فقط به منظور اطلاع رسانی بوده و متقاضیان شرکت در مناقصه بایستی در مهلت مقرر ضمن واریز فیش نقدی جهت دریافت اصل اسناد به اداره تدارکات این شرکت مراجعه و یا فیش واریزی را به شماره مندرج در این آگهی فکس نمایند.

شایان ذکر است که تمامی خریداران محترم اسناد می‌بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکات، پاکات را به صورت دربسته و ممهور شده به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند یا به آدرس پستی: زنجان، جاده گاوازنگ، مجتمع ادارات، کدپستی: 4513733581 ارسال نمایند.

 

 شرکت مخابرات ایران- مخابرات منطقه زنجان

 اداره پشتیبانی و تدارکات

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد