شرکت مخابرات ایران  مخابرات منطقه زنجان

1)       موضوع مناقصه: انجام عملیات نگهداري بهينه و بازسازي شبكه كابل نوری و مسی و سيستم‌هاي PG، سالن دستگاه، نیرو، MDF، و شبکه هوایی در محدوده مركز تلفن آببر

2)       شماره مناقصه: تجدید مناقصه 28-9-96-م

3)       حوزه متقاضی: مدیریت شبکه

4)       قیمت پایه برآوردی سالانه: 2.101.476.169 ریال

5)       شرح عملیات: انجام عملیات نگهداري بهينه و بازسازي شبكه كابل نوری و مسی و سيستم‌هاي PG، سالن دستگاه، نیرو، MDF، و شبکه هوایی در محدوده مركز تلفن آببر

6)       محل تحویل اسناد و مدارک مناقصه: زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان ستادی مخابرات، واحد قراردادها (اتاق 104)، آقای سعید هادی، شماره تماس: 33122137-024

7)       مهلت دریافت اسناد و مدارک مناقصه: تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 05/11/98

8)       هزینه دریافت اسناد و مدارک مناقصه: مبلغ 190.000 ریال طی فیش واریزی به حساب جام شماره 1682828266 نزد بانک ملت قابل واریز در کلیه شعب با شماره شناسه 2104198831289

9)       زمان و مکان جلسه توجیهی: ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 12/11/98 در محل اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات

10)     مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 85.000.000 ریال و به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی به حساب جام شماره 1682828266 نزد بانک ملت قابل واریز در کلیه شعب با شماره شناسه 2104198832242 و یا چک بانکی رمزدار/چک تضمین شده بانکی و یا از محل مطالبات قطعی شده پیمانکار می‌باشد.

11)     توضیح این‌که مناقصه به صورت دو مرحله‌ای برگزار می‌گردد.

12)     محل تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان ستادی شرکت مخابرات استان زنجان

13)     مهلت تحویل پاکات: تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 19/11/98

14)     زمان و مکان گشایش پاکات مرحله اول (الف وب): ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه مورخ 20/11/98 در محل اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات

15)     آگهی فوق در سایت‌های ذیل درج گردیده است:

1- www.tcz.ir (سایت شرکت مخابرات استان زنجان)

2- www.tci.ir (سایت شرکت مخابرات ایران)

درج آگهی مناقصه و اسناد مربوطه در سایت‌های فوق الذکر فقط به منظور اطلاع رسانی بوده و متقاضیان شرکت در مناقصه بایستی در مهلت مقرر ضمن واریز فیش نقدی جهت دریافت اصل اسناد به اداره تدارکات این شرکت مراجعه و یا فیش واریزی را به شماره مندرج در این آگهی فکس نمایند.

شایان ذکر است که تمامی خریداران محترم اسناد می‌بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکات، پاکات را به صورت دربسته و ممهورشده به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند یا به آدرس پستی: زنجان، جاده گاوازنگ، مجتمع ادارات، کدپستی: 4513733581 ارسال نمایند.

 

 اداره پشتیبانی و تدارکات

 شرکت مخابرات ایران مخابرات منطقه زنجان

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد