فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله‌اي انجام امور حمل و نقل درون شهري و برون شهري شبكه بهداشت و درمان خنداب (56-98)

دانشگاه علوم پزشكي اراك در نظر دارد مناقصه عمومي انجام حمل و نقل درون شهري و برون شهري شبكه بهداشت و درمان خنداب را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارایه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها ازطريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس

www.setadiran.ir

 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشاراسناد مناقصات در سامانه از تاريخ 23/11/1398 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصات ازسايت: تا روز شنبه مورخ 26/11/1398

مهلت زماني ارایه پيشنهادات مناقصات: روز سه شنبه مورخ 06/12/1398

زمان بازگشايي پاكت هاي مناقصات: ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 07/12/1398

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 449.568.000 ريال طبق آخرين مصوبه هيأت وزيران.

نمايندگان شركت كنندگان در مناقصه مي توانند در جلسه بازگشايي پاكت ها حضور بهم رسانند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاكت هاي الف: آدرس: اراك، خيابان شهيد شيرودي، خيابان اعلم الهدي، جنب بيمارستان امير كبير اراك، ستاد دانشگاه علوم پزشكي اراك، امور حقوقي و قراردادها و تلفن: 33130252-086

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 33245248-086


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد