آگهی مناقصه عمومي یک مرحله‌ای شماره 24/98

 

دستگاه مناقصه‌گزار

شرکت مخابرات ايران-منطقه اردبيل

موضوع مناقصه

عملیات میدانی و اجرایی نگهداری، بهینه سازی، بهسازی و ایمن سازی شبکه سیار در سطح استان اردبیل

تضمين شرکت درمناقصه

پيشنهاد دهندگان بايستی تضمينی به مبلغ 560.000.000 ريال به صورت ضمانتنامه بانکی يا چک بانکی رمز دار(چک تضمين شده) تهيه و تسليم و يا نقداً به حساب شماره 1660260232 (با کد شناسه 1000080613142) نزد بانك ملت شعبه مرکزی اردبيل واريز و فيش آنرا ارایه نمايند.

ضمناً به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده های کمتر از ميزان مقرر، چک شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت فروش اسنادمناقصه

پس از چاپ آگهی به مدت 5 روز کاری

آخرين مهلت تحويل مدارک و اسناد مناقصه

5 روز کاری پس از آخرين مهلت فروش اسناد مناقصه

گشایش پاکت‌ها

اولین روز کاری پس از اتمام مهلت تحویل مدارک رأس ساعت 10:00 صبح در اتاق کمسیون معاملات منطقه

چگونگی و محل دريافت اسناد مناقصه

اشخاص حقوقی می توانند با ارایه فيش واريزی به مبلغ 150.000 ريال به حساب 1660260232 (با کد شناسه 1000080119120) نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبيل به اداره پشتيبانی و تدارکات واقع در اردبيل، خیابان جمهوری اسلامی، ميدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه اردبيل، طبقه دوم مراجعه و اسناد را دريافت نمايند ويا با واريز مبلغ 50.000 ريال به حساب فوق در مهلت مقرر از طريق اينترنت به سايت اين شرکت به آدرس www. ardabil-tci.ir مراجعه و اسناد را دريافت نمایند و جهت اطلاع از آخرين تغييرات احتمالی در اسناد مناقصه بايستی تا پايان مهلت تحويل پيشنهادات به سايت مذکور مراجعه نمايند.

 درضمن به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد لاک و مهر و پيشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

محل تحويل پيشنهادات

اردبيل، خيابان جمهوری اسلامی، ميدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه، طبقه همکف، دبيرخانه

شماره تلفن تماس

33363588-045

دورنگار

33363555-045

توضیح این که ساعت کاری مخابرات منطقه اردبیل برای فروش اسناد و تحویل پاکت از شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:00 تا 15:30 و پنج شنبه از ساعت 08:00 لغایت13:00 می باشد.

چاپ آگهی:2/11/98 -روزنامه مناقصه مزايده و روزنامه عصر رسانه

مهلت فروش اسناد تا مورخه: 8/11/98(سه شنبه) - مهلت تحويل پاکت تا مورخه: 15/11/98

 (سه شنبه)- تاريخ بازگشائی پاکتها: 19/11/98 (شنبه)

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد